med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld - omdanat försvar

Motion 1998/99:Fö6 av Carl Bildt m.fl. (m)

av Carl Bildt m.fl. (m)
Sammanfattning
Regeringens proposition 1998/99:77 Förändrad omvärld - omdanat försvar
ger en felaktig inriktning av det som borde vara svensk säkerhetspolitik
kombinerat med en mycket oklar bild av det framtida försvaret. Höga ambi-
tioner på vissa områden kombineras med brist på besked om försvarets stor-
lek och styrka.
Svensk säkerhets- och försvarspolitik är stadd i förändring. Såväl
inriktning som färdriktning skiljer Moderata samlingspartiets uppfattning
från regeringens politik. I stället för att i hög utsträckning passivt åse
världshändelsernas gång vill vi att Sverige skall föra en aktiv
säkerhetspolitik. En sådan politik kräver stöd, inte minst ett militärt försvar
som är aktivt och insatsberett för dagens utmaningar, samtidigt som
förutsättningar för upprustning bibehålls
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1999-03-24 Bordläggning: 1999-03-25 Hänvisning: 1999-03-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (46)