med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m.

Motion 1998/99:Kr8 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)
Propositionen
I föreliggande proposition föreslår regeringen att högst sex
kasinon av internationell typ skall tillåtas i Sverige.
Inledningsvis kommer fyra kasinon att tillåtas. Redan från
den 1 juli 1999 skall det vara möjligt att anordna spel i
internationella kasinon i vårt land. Vidare föreslås några
förändringar vad gäller spel på värdeautomater.
Moderata utgångspunkter
Det är glädjande att regeringen nu efterkommer riksdagens
begäran att öppna möjligheten för kasinoverksamhet i vårt
land. Under flera år har moderata riksdagsledamöter
motionerat med krav på att kasinoverksamhet skall tillåtas
även i Sverige. Mot den bakgrunden kan vi i stort sett ställa
oss bakom regeringens förslag.
Vi ser legaliseringen av kasinospel som en väg att komma tillrätta med det
illegala spelandet, vilket också regeringen för fram som ett skäl att tillåta
kasinoverksamhet. Även om det i fortsättningen kommer att finnas en
marknad för illegal spelverksamhet är vi övertygade om att en legalisering av
kasinoverksamhet kommer att minska denna verksamhet, vilket regeringen
också ger uttryck för i förslaget.
Vi delar också regeringens syn på och oro för risken för ett ökat spel-
beroende i och med att kasinospel blir tillåtet. Mot den bakgrunden biträder
vi regeringens förslag vad gäller denna del. Det inbegriper också den ökade
ekonomiska satsningen för att komma tillrätta med spelberoende som
regeringen förordar. Det är väsentligt att regeringen noga följer utvecklingen
och återkommer till riksdagen med förslag på åtgärder om det visar sig att
spelberoendet ökar.
Som nämnts ovan kan vi i stort sett ställa oss bakom regeringens förslag.
Men vi har ett antal förslag på förändringar som vi presenterar nedan.
Kasinolagen
I förslag till kasinolag föreslår regeringen att antalet kasinon
i Sverige skall begränsas till sex stycken. Vidare föreslår
regeringen att endast ett av staten direkt eller indirekt ägt
företag skall ha rätt att anordna spel. Vi avvisar båda dessa
förslag.
Vi anser att antalet kasinon inte skall begränsas. Det måste i stället bli
marknaden som avgör hur många kasinon som det kan finnas underlag för.
Det är möjligt att Sverige inte är en tillräckligt stor marknad för mer än sex
kasinon. Men detta anser vi inte behöver stadfästas i en lag. Lagförslagets
tredje paragraf bör därför utgå.
Vi avvisar också lagförslagets elfte paragraf, som stadgar att kasinoverk-
samhet endast får bedrivas av ett företag som direkt eller indirekt ägs av
staten. Genom en tydlig kasinolag och Lotteriinspektionens tillsynsansvar
garanteras att missförhållanden minimieras. I Europa är det endast Finland,
Nederländerna och vissa delstater i Tyskland som har ett offentligt monopol.
Det vanliga är att verksamheten sköts av enskilda företag under statlig
reglering och statlig kontroll. Vi anser att detta bör gälla även i Sverige.
Därför anser vi att den elfte paragrafen bör utgå.
Lagrådet har i sitt yttrande den 25 mars 1999 dessutom skrivit att man inte
kan utgå från att ett statligt monopol på detta område utan vidare godtas av
EG-domstolen. Vi delar Lagrådets tveksamhet och anser att ett förbud för
andra än av staten ägt bolag inte kan accepteras.
I stället menar vi att den som uppfyller kasinolagens krav, och godkänns
av Lotteriinspektionen, skall ges rätt att bedriva kasinoverksamhet i vårt
land. I konsekvens med vad vi anfört ovan bör också lagförslagets sjuttonde
paragraf avslås.
Stöd till föreningslivet
Det finns en farhåga att föreningslivet, i form av t.ex.
idrottsverksamheten, i de orter i vilka kasinoverksamhet
placeras, kommer att få vidkännas en minskad intäkt. Mot
den bakgrunden anser vi att en del av det överskott som
kasinoverksamheten ger bör gå tillbaka till det lokala idrotts-
och föreningslivet. Visserligen föreslår regeringen att det
tillsätts en utredning vars uppgift är att studera fördelningen
av spel- och lotterimarknaden mellan staten och
folkrörelserna. Men vi anser att denna utredning också bör få
i uppgift att studera möjligheten att prioritera lokal
verksamhet vid fördelning av spelöverskott i enlighet med
vad vi anför. Regeringen bör sedan återkomma till riksdagen
med ett förslag i denna riktning inom det snaraste.
Registrering av besökare
Som torde ha framgått av motionen ser vi moderater positivt
på att internationella kasinospel nu kommer att tillåtas även i
Sverige. Samtidigt är vi medvetna om att denna typ av
verksamhet kan utgöra grogrund även för brottslig
verksamhet. För att kunna förebygga brott, förhindra
falskspel m.m. krävs därför kontroll av kasinobesökarna.
Vid bedömningen av regeringens förslag till registrering av framtida
kasinobesökare har vi i likhet med flera remissinstanser, däribland Data-
inspektionen, haft att överväga de integritetsrisker som är förenade med den
föreslagna registreringen. Med hänsyn tagen till internationella erfarenheter
av kasinospel framstår dock de kontroller som regeringen nu föreslår som
motiverade från brottsförebyggande synpunkt. Vi biträder således rege-
ringens förslag vad gäller kontroll av dem som spelar på ett kasino och av
själva spelandet. Samtidigt vill vi dock understryka den stora vikten av att
bestämmelsen om att personuppgifter som besökande till ett kasino föreslås
skall lämna i form av t.ex. namn, personnummer och foto, skall raderas efter
ett år, verkligen efterlevs i praktiken. I annat fall förutsätter vi att
regeringen
är beredd att skyndsamt vidta erforderliga åtgärder.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om åtgärder mot spelberoende,
2. att riksdagen beslutar avslå 3 § i förslaget till kasinolag i enlighet med
vad som anförts i motionen,
3. att riksdagen beslutar avslå 11 § i förslaget till kasinolag i enlighet med
vad som anförts i motionen,
4. att riksdagen beslutar avslå 17 § i förslaget till kasinolag i enlighet med
vad som anförts i motionen,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om stöd till det lokala idrotts- och föreningslivet,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om efterlevande av bestämmelsen om registrering vid tillträde till
kasinon.

Stockholm den 12 april 1999
Elisabeth Fleetwood (m)
Lennart Fridén (m)

Jan Backman (m)

Gunnar Hökmark (m)

Roy Hansson (m)

Anne-Katrine Dunker (m)

Nils Fredrik Aurelius (m)

Patrik Norinder (m)

Lars Hjertén (m)

Birgitta Wistrand (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-04-14 Bordläggning: 1999-04-15 Hänvisning: 1999-04-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)