med anledning av prop. 1998/99:86 Ändrade skatteregler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör

Motion 1998/99:Sk34 av Kent Olsson (m)

av Kent Olsson (m)
Regeringen har i proposition 1998/99:86 föreslagit ändrade
skatteregler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom
EU upphör.
Propositionen innehåller förslag till ändringar i bland annat mervärdes-
skattelagen, lagen om alkoholskatt och lagen om tobaksskatt. Förslagen
innebär att svensk beskattningsrätt i strid med gemenskapsskatten samt
svensk mervärdes- och punktskattelagstiftning kan komma att utökas till att
omfatta försäljning som sker på icke EU-medlemslands sjöterritorium eller
på internationellt vatten.
Det kan inte vara riktigt att utan rättslig grund beskatta varor som säljs
utanför gemenskaperna. Propositionens förslag till ändring i lagen om
tobaksskatt och alkoholskatt bör därför ändras så att det klart framgår att
svensk mervärdesskatt och punktskatt inte uttas vid försäljning som sker i
icke medlemsstats sjöterritorium eller på internationellt vatten. Regeringen
utsträcker i propositionen EU:s skatteområde till att även inkludera tredje
lands sjöterritorium och internationellt vatten. EG:s sekundärrätt vad gäller
såväl mervärdesskatt som punktskatt anger också att bestämmelser endast är
tillämpliga på transaktioner som sker inom medlemsstaternas territorium.
Dessa skatter bör endast uttas där och inte vid försäljning som sker på icke
EU-medlemmars sjöterritorium eller på internationellt vatten.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om uttagande av mervärdesskatt och punktskatt på icke EU-
medlemmars sjöterritorium och på internationellt vatten.

Stockholm den 28 april 1999
Kent Olsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-04-29 Bordläggning: 1999-04-30 Hänvisning: 1999-05-04
Yrkanden (2)