med anledning av prop. 1998/99:92 Ändringar i telelagen m.m.

Motion 1998/99:T21 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

av Per-Richard Molén m.fl. (m)
Det är av största vikt att den svenska marknaden för
telekommunikationer är så väl avreglerad att möjligheterna
till skarp konkurrens åstadkommes till gagn för konsumenter
och företag.
Hösten 1998 presenterade British Telecom en genomgång av hur långt
man kommit med att avreglera telekommunikationsmarknaden i de olika EU-
länderna. I rapporten konstaterade man att  Sverige nu tappat det försprång
som vi tidigare hade gentemot övriga medlemsländer. Det står helt klart att
Sverige inte längre är ledande i Europas teleavreglering. Vi förefaller t. o.m.
ha svårt att följa EU:s direktiv och tidsgränser. Det är därför viktigt att
regeringen skyndar på arbetet med att anpassa vår lagstiftning på telekom-
munikationsområdet till EU:s direktiv till förmån för ökad konkurrens.
Telelagen bör kompletteras så att den ger en mobiltelefonioperatör - utan
eget mobiltelenät - rättighet att av en annan operatör köpa upp trafik för
vidareförsäljning, s.k. tredjepartstrafik. Krav bör också ställas på en separat
redovisning av nätkostnader och infrastruktur samt operatörskostnader. En
sådan möjlighet bör snarast införas i syfte att skärpa konkurrensen och sänka
priserna på mobiltelefonimarknaden. I annat fall finns det risk för att den nya
mobiltelefonistandarden UMTS utvecklas till faktiska monopol - i synnerhet
i glesbygden.
Propositionens förslag om nummerportabilitet är av stor betydelse för att
stärka konkurrensen på marknaden för fast telefoni. En väl fungerande
konkurrens på marknaden för fast telefoni förutsätter att abonnenterna har
möjlighet att behålla sina gamla telefonnummer efter det att man bytt
operatör. Studier från bl.a. Storbritannien har visat att abonnenterna, trots
möjligheter till betydande besparingar, ogärna byter till annan operatör om
man inte får behålla sitt gamla telefonnummer.
Vidare bör regeringen snarast se till att, i enlighet med EU:s plan, införa
det viktiga direktivet, som innebär s.k. equal-access för konkurrerande
operatörer i Telias fasta telefonnät. Därmed är det inte längre nödvändigt för
abonnenterna att slå ett s.k. prefix före det aktuella telefonnumret för att
samtalet skall kopplas via annan operatör än Telia. Även denna åtgärd är av
stor betydelse för att främja konkurrensen på marknaden för fast telefoni. De
tendenser till motspänstighet och fördröjning för genomförandet av detta som
Telia visat är en varningssignal.  Mot bakgrund av detta bör regeringen ge
Post- och telestyrelsen erforderliga befogenheter för att på ett snabbt och
konkurrensneutralt sätt tillse att introduktionen av "equal-access" sker senast
enligt nu gällande tidsplan.
Samtidigt med att regeringen presenterar sin proposition om ändringar i
telelagen slutförs förhandlingarna om sammanslagningen av Telia och
Telenor. Genom fusionen skapas ett telekommunikationsföretag som har en
extremt stark ställning på marknaden. Företaget kommer bl.a. att kontrollera
det fasta telefonnätet i de båda länderna samt att ha en stark dominans på
marknaden för mobila teletjänster. Sammanslagningen av Telia och Telenor
skall, enligt vår mening, följas av en delprivatisering - tyvärr inte full
privatisering. Mot den bakgrunden är det av särskild vikt att regeringen
skyndar på arbetet med att i enlighet med EU:s direktiv avreglera den
svenska marknaden för telekommunikationer samt försäkra sig om att så
också sker i Norge. Regeringen bör vidare inför riksdagen presentera en
särskild plan för hur man mot bakgrund av fusionen mellan Telia och
Telenor skall säkerställa konkurrensen på marknaden för telekommunika-
tioner.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen i enlighet med vad i motionen anförts hos
regeringen begär förslag till införande av "equal-access" i
telelagen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om Post- och telestyrelsen.

Stockholm den 25 mars 1999
Per-Richard Molén (m)
Tom Heyman (m)
Lars Björkman (m)
Birgitta Wistrand (m)
Jan-Evert Rådhström (m)
Lars Elinderson (m)
Jeppe Johnsson (m)
Elizabeth Nyström (m)
Per Westerberg (m)
Fredrik Reinfeldt (m)
Karin Enström (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-03-25 Hänvisning: 1999-03-26 Bordläggning: 1999-03-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)