med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

Motion 1999/2000:Fi29 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

av Per-Richard Molén m.fl. (m)
Regeringens förslag till utgiftsnivåer innebär att vissa planerade åtgärder
i de fastställda investeringsplanerna inte kommer att kunna genomföras
under perioden 2001-2003. Det är mycket anmärkningsvärt att
regeringen, trots stora löften om satsningar på infrastruktur, väljer att
varken investera i ny infrastruktur i någon storstadsregion eller i
glesbygd. Regeringen aviserar dock att lägga 500 miljoner år 2003 på
ökad bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av det regionala vägnätet,
då främst i Norrland. Vi anser att denna satsning är för liten och ligger
allt för sent.
Moderat trafikpolitik innebär stora satsningar på väginfrastrukturen och
vårt alternativ ligger långt över regeringens budget. Vi väljer dock att
återkomma i dessa frågor i höstens anslagsmotion. I denna motion tar vi upp
ett antal frågor som rör tilläggsbudgeten under utgiftsområde 22.
C1 Post- och telestyrelsen: förvaltningskostnader för vissa
myndighetsuppgifter.
Regeringen har uppfört ett ramanslag på 11 206 000 kronor och vill att
anslaget även skall kunna användas till åtgärder i form av projekt och
stöd till utbyggnad av IT-infrastrukturen.
Vi avvisar denna intention och gör bedömningen att marknaden mycket
väl kan stå för dessa kostnader.
D2 Rikstrafiken
Regeringen ökar anslaget med 542 000 kronor. Vi avvisar inte förslaget
men önskar att regeringen återkommer med mer information om hur
dessa medel skall användas.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om anslaget C1 under tilläggsbudgeten inom utgifts-
område 22: Kommunikationer,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om anslaget D2 under tilläggsbudgeten inom utgifts-
område 22: Kommunikationer.

Stockholm den 27 april 2000
Per-Richard Molén (m)
Tom Heyman (m)
Lars Björkman (m)
Birgitta Wistrand (m)
Jan-Evert Rådhström (m)
Lars Elinderson (m)
Jeppe Johnsson (m)
Elizabeth Nyström (m)
Per Westerberg (m)
Fredrik Reinfeldt (m)
Karin Enström (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-04-28 Hänvisning: 2000-05-03 Bordläggning: 2000-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)