med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

Motion 1999/2000:Fi38 av Margit Gennser m.fl. (m)

av Margit Gennser m.fl. (m)
Ändra ersättningsreglerna i sjukförsäkringen
Riksförsäkringsverket har äskat om 7,5 miljarder kronor i tilläggsbudget
för att möta den dramatiska kostnadsökningen i sjukförsäkringen.
Regeringen föreslår en tilldelning på 1,5 miljarder kronor i
tilläggsbudgeten men är medveten om att det sannolikt inte kommer att
räcka. Man ämnar därför återkomma när man har analyserat utvecklingen
bättre.
Vi har sedan länge varnat för den negativa utveckling vi nu ser, både i
riksdagsmotioner och i riksförsäkringsverkets styrelse, och föreslagit åt-
gärder för att hejda den.
Vi föreslår att ersättningen i sjukförsäkringen sänks till 75 procent, att
ytterligare en karensdag införs och att den sjukpenninggrundande inkomsten
beräknas på de 24 senaste månaderna.
Tillsammans med våra skattesänkningar innebär förändringarna att netto-
ersättningen till den sjukskrivne blir ungefär densamma som i dag men att
skillnaden i ersättningen från att arbeta blir större. Detta är åtgärder som kan
bidra till att minska både antalet sjukskrivningsdagar och det genomsnittliga
ersättningsbeloppet.
Vi föreslår att dessa åtgärder börjar gälla från den 1 september 2000 och
därmed hinner få effekt på kostnaderna redan under innevarande år.
Mot denna bakgrund avslår vi regeringens förslag att tilldela anslaget för
sjukpenning och rehabilitering ytterligare 1,5 miljarder kronor i tilläggs-
budget. Skulle kostnaderna under året, trots våra åtgärder, överstiga
nuvarande anslag får regeringen återkomma i en senare tilläggsbudget.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändring i sjuk-
försäkringen, i enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen avslår regeringens förslag att under utgiftsområde
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp ge anslaget A1
Sjukpenning och rehabilitering m.m. 1 500 000 000 kr i tilläggs-
budget.

Stockholm den 28 april 2000
Margit Gennser (m)
Ulf Kristersson (m)
Leif Carlson (m)
Gustaf von Essen (m)
Cristina Husmark Pehrsson (m)
Björn Leivik (m)
Göran Lindblad (m)
Cecilia Magnusson (m)
Carl G Nilsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-04-28 Hänvisning: 2000-05-03 Bordläggning: 2000-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)