med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

Motion 1999/2000:Fi40 av Per Westerberg m.fl. (m)

av Per Westerberg m.fl. (m)
Staten skall inte med skattesubventioner konkurrera med de bredbands-
aktörer som redan har etablerat sig på marknaden. Angelägna
utbyggnader, som inte är kommersiellt möjliga, kan komma till stånd
genom att staten upphandlar bredbandstjänster.
Vi har inget att invända mot att regeringen för detta ändamål under utgifts-
område 19 inför det nya ramanslaget A13 IT-infrastruktur: Regionala
transportnät. Dock motsätter vi oss att anslaget A4 Ersättning för nedsättning
av socialavgifter minskas med 150 000 000 kronor. Istället bör nya pengar
tillföras.
Regeringen vill minska anslaget F1 Marknadsdomstolen med 500 000
kronor. Detta motsätter vi oss, och menar att erforderliga medel bör anslås
domstolen så länge dess uppgifter ej sköts av någon annan instans.
Regeringen vill öka anslaget F2 Konsumentverket med 250 000 kronor.
Detta motsätter vi oss av statsfinansiella skäl. Verket bör genomföra
rationaliseringar och i ökad utsträckning täcka sina kostnader genom avgifts-
finansiering.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om anslaget A13 IT-infrastruktur: Regionala trans-
portnät,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om anslaget A4 Ersättning för nedsättning av social-
avgifter,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om anslaget F1 Marknadsdomstolen,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om anslaget F2 Konsumentverket.

Stockholm den 28 april 2000
Per Westerberg (m)
Karin Falkmer (m)
Ola Karlsson (m)
Ola Sundell (m)
Stefan Hagfeldt (m)
Jan-Evert Rådhström (m)
Sten Tolgfors (m)
Jan Backman (m)
Mikael Odenberg (m)
Olle Lindström (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-04-28 Hänvisning: 2000-05-03 Bordläggning: 2000-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)