med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

Motion 1999/2000:Fi41 av Dan Ericsson m.fl. (kd)

av Dan Ericsson m.fl. (kd)
Teknisk justering av utgiftstaket för år 2000
På regeringens förslag beslutade en majoritet av riksdagen i
budgetbeslutet för 2000 års budget att de 100-procentigt EU-finansierade
arealersättningarna till jordbrukarna för år 2000 skall betalas ut först år
2001. I Kristdemokraternas budgetmotion framfördes stark kritik av detta
förfarande och anslogs kompensation för jordbruksnäringens
ränteförluster. Detta avvisades då av riksdagsmajoriteten.
Nu framgår av vårpropositionen att ett ökat återflöde av medel från EU är
önskvärt. Det skrivs att ett ökat återflöde utgör en över tiden saldoneutral
förändring för statsbudgeten. Mot denna bakgrund föreslås för vissa EU-stöd
en teknisk justering av utgiftstaket.
Man kan konstatera att regeringen anser att ett ökat återflöde av EU-medel
är önskvärt. Arealersättningarna som till 100 % finansieras av EU-medel
ökar med 15 %. Ju snabbare dessa ersättningar betalas ut till Sveriges
bönder, desto snabbare sker återflödet av EU-medel. Betalningarna kan
enligt EU:s regelverk betalas ut fr o m 16 november. Ur folkhushålls-
synpunkt och ur jordbrukarsynpunkt är således det bästa en snabb ut-
betalning. Lantbrukarna har nu anpassat sin ekonomiska planering efter no-
vemberutbetalningar som varit fallet de senaste fem åren. En senareläggning
innebär stora problem och en likviditetspåfrestning då inbetalningar för lån,
arrenden och andra stora inköp normalt ligger i slutet av året. Man måste
också fråga sig hur arealersättningarna ska deklareras om utbetalningen
skjuts till kommande år.
Eftersom en teknisk justering av utgiftstaket är möjlig för EU-stöd där det
 t o m krävs medfinansiering måste det i rimlighetens namn vara möjligt med
en teknisk justering där EU-stöden är finansierade med 100 % från EU.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om en teknisk justering av utgiftstaket för att möjlig-
göra utbetalning av EU:s arealersättningar snarast möjligt under år
2000.

Stockholm den 28 april 2000
Dan Ericsson (kd)
Ulf Björklund (kd)
Harald Bergström (kd)
Tuve Skånberg (kd)
Johnny Gylling (kd)
Magnus Jacobsson (kd)
Amanda Agestav (kd)
Caroline Hagström (kd)
Ester Lindstedt-Staaf (kd)
Mikael Oscarsson (kd)
Annelie Enochson (kd)
Ulla-Britt Hagström (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-04-28 Hänvisning: 2000-05-03 Bordläggning: 2000-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)