med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m.

Motion 1999/2000:Sk26 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)

av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)
Vad vill regeringen?
Regeringen vill öka införselkvoterna för alkohol för att ytterligare
anpassa oss till "europeiska förhållanden". I föreliggande proposition
menar man att skatterna på alkohol framöver måste sänkas för att inte
systembolagets monopol ska hotas. Men; systembolagets monopol hotas
ju även av de ökade införselkvoter regeringen vill genomföra. Det är
svårt att ens med mycket god vilja se regeringens linje i alkoholfrågan
som restriktiv med tanke på den politik som faktiskt förs. Vi tänker då på
lördagsöppet på systembolaget, föreliggande proposition om
införselkvoter, talet om sänkta alkoholskatter samt en sedan många år
försämrad gränskontroll och bristande tillsyn. Sammantaget, tillsammans
med många kommuners faktiska övergivande av missbrukare som söker
vård och behandling, kan inte dagens "svenska linje" ses som annat än
rent cynisk.
Varför super Jeppe?
Alkoholistens medvetna föreställning om varför han eller hon missbrukar
skiljer sig åt från person till person: En del säger att det beror på den
elaka chefen, den otrevliga hustrun eller den hårda barndomen. Faktum
är att det enda som förenar alkoholister som orsak till deras drickande är
den faktiska tillgången på alkohol. Kärleken till drogen är den bärande
relationen i deras liv. Denna kärlek överskuggar kärleken till familjen,
barnen, livet, och framför allt, deras omsorg om sig själva och om den
egna hälsan.
Regeringen är fullkomligt medveten om att man i sin önskan att helt och
hållet EU-anpassa Sverige riskerar att EU-anpassa en och annan alkohol-
missbrukare till döds. Därför stipulerar man att en ny, nationell handlings-
plan ska följa en kommande skattesänkning. Regeringen gör sålunda en alko-
holpolitisk piruett som ur folkhälsosynpunkt inte kan upplevas som annat än
svårt kluven.
Svensk alkoholpolitik i ett EU-perspektiv
I EU-omröstningen spelade frågan om införsel av alkohol en betydande
roll. Försäkrandet att Sverige skulle kunna fortsätta att kontrollera och
besluta om införselkvoterna bidrog med all säkerhet till Sveriges inträde i
EU.
Socialminister Lars Engqvist vidhåller i en interpellationsdebatt under
våren att svensk alkoholpolitik har varit framgångsrik i att begränsa såväl
alkoholkonsumtion som alkoholens skadeverkningar. Han menar också att
det inom EU finns ett stort intresse för alkoholens betydelse för folkhälsan
och ett intresse för ett ökat samarbete på EU-nivå för att begränsa alkoholens
skadeverkningar. Om så är fallet borde det vara i hela EU:s intresse att
Sverige vidhåller sin tidigare restriktiva linje för att fortsätta vara före-
gångare på området.
Vad vill Miljöpartiet?
Miljöpartiet vill påpeka att föreliggande proposition är förkastlig ur
folkhälsosynpunkt. Vi vill avslå föreliggande proposition och samtidigt
uppmuntra regeringen att, i det fall man går vidare med sin aviserade
alkoholskattesänkning, samtidigt öronmärka samma summa som skatte-
sänkningen slutar på till aktiv missbruksbehandling. Läget för Sveriges
missbrukare är katastrofalt: Rätten till missbruksbehandling har under
1990-talet näst intill försvunnit. Idag måste en missbrukare som önskar
behandling mot sitt missbruk vara så motiverad att han egentligen inte
längre behöver behandlingen. Ett socialtjänstlagens eget moment 22. Det
vill vi ändra på.
Vad ska regeringen göra?
Miljöpartiet vill att regeringen ska vidhålla den svenska linjen avseende
införselkvoter av alkohol så som riksdagen givit uttryck för till exempel i
betänkande från skatteutskottet så sent som i år. Kompromissen med EU-
kommissionen är felaktig. Frågan borde i stället, från svenskt håll, drivits
vidare till EG-domstolen för ett avgörande där. Om införselfrågan fort-
sättningsvis hanteras som den folkhälsofråga den faktiskt är, och inte
som idag som en renodlad handelsfråga, kommer den linje Miljöpartiet
förordar vara fullständigt självklar för regeringen att följa.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår proposition 1999/2000:121,
2. att riksdagen begär att regeringen driver frågan om alkoholin-
förselkvoternas storlek vidare till EG-domstolen.

Stockholm den 12 maj 2000
Yvonne Ruwaida (mp)
Thomas Julin (mp)
Marianne Samuelsson (mp)
Gunnar Goude (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-05-12 Bordläggning: 2000-05-15 Hänvisning: 2000-05-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)