med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m.

Motion 1999/2000:Sk27 av Leif Carlson (m)

av Leif Carlson (m)
I Sverige har vi idag i praktiken en närmast fri tillgång till
alkoholdrycker för både missbrukare och ungdomar; en svart marknad
som håller öppet tjugofyra timmar om dygnet på tiotusentals platser i
landet, både i bostäder och på arbetsplatser. Där råder ständiga rea-priser
och total avsaknad av åldersgränser. Allt detta orsakat av en
alkoholpolitik som sedan länge har utformats utan hänsyn till
medborgarnas behov och egna förutsättningar att hantera alkoholen.
Varken höga priser eller förstärkta polisiära åtgärder har kunnat stoppa den
svarta marknadens tillväxt. Tvärtom växer den svarta sektorn på grund av
extremt höga alkoholskatter och förmyndaraktiga begränsningar i tillgänglig-
heten. Den förda politiken har minskat medborgarnas förståelse för åtgärder
mot kriminell alkoholhantering och försummat insatser till direkt hjälp för
dem som har missbruksproblem. Detta har varit negativt både för laglydighet
och folkhälsa.
Såväl de ökade volymer för resandeinförsel regeringen nu föreslår som
öppnandet av Öresundsbron innebär radikalt ändrade förutsättningar för
svensk alkoholpolitik. De svenska alkoholskatterna tillhör de högsta i Europa
och bordsviner kan köpas i Danmark till mindre än halva det svenska priset. I
Tyskland kan vin köpas för 10-15 procent av det svenska priset och öl för en
fjärdedel. Det kommer därför att vara mycket lönsamt för oss alla att ta med
oss så mycket som möjligt hem. Det gäller både den som är laglydig och
håller sig inom den nya ransonen och den som är beredd att ta den lilla risken
att åka fast i tullen.
Regeringen står handfallen
Några förberedelser inför de avgörande förändringar som nu sker har
dock inte vidtagits från regeringens sida. Från moderat håll har det
motionerats om att regeringen borde ta initiativ. Tyvärr har våra förslag
inte hörsammats. Upplysningskampanjer och aktivare utbildningsinsatser
i skolorna måste till för att förhindra att de nya införselreglerna riskerar
folkhälsan. Det finns därför all anledning att rikta kritik mot det sätt som
regeringen har hanterat frågan om privat införsel av alkohol från andra
medlemsländer.
I föreliggande proposition föreslår regeringen en förändring av mängden
öl, vin och cigaretter som en resande från annat EU-land kan föra in till
Sverige utan att betala skatt i Sverige. De nya bestämmelserna föreslås gälla
från och med 2000-07-01. Regeringen avser att återkomma med förslag till
åtgärder inom skatteområdet först i budgetpropositionen för år 2001.
Regeringen fortsätter alltså sin strategi att sticka huvudet i sanden så länge
det går och inte genomföra några som helst förändringar innan man blir
absolut tvungen.
Den största risken för folkhälsan uppkommer enligt min mening just om
man gör som regeringen; ökar införselkvantiteterna utan att sänka skatterna.
En uppenbar risk finns då att införselmängderna av framförallt öl och sprit
ökar dramatiskt, såväl de legala som de illegala. Förutsättningarna för att
medborgarna skall ta ett ökat individuellt ansvar för sin alkoholkonsumtion
undergrävs systematiskt.
Ett trepunktsprogram som värnar folkhälsan och
jobben
Enligt min uppfattning finns nu tre viktiga åtgärder som genast måste
genomföras utan fördröjning, om folkhälsan och jobben på bl a svenska
bryggerier inte skall riskeras.
1. Riktlinjer för en långsiktig upplysningsverksamhet inriktad på framför
allt yngre personer måste utarbetas. Detta bör ske i samarbete med
berörda branschaktörer. Man bör här dra erfarenheter från de mycket
lyckade alkoholupplysningskampanjer som har drivits i t ex Kanada.
2. De svenska alkoholskatterna måste anpassas till omvärldens. Den
danska nivån på alkoholskatter kan tjäna som ett riktmärke. Görs inte
detta kommer den svarta marknaden att växa ännu mera. Förutom att
folkhälsan då hotas medför det att bryggerier, systembolaget och många
andra aktörer i branschen hamnar i ett mycket prekärt läge. Redan i dag
förekommer permitteringar hos svenska bryggerier. Ökade skattefria
införselkvantiteter - legala och illegala - kommer givetvis att innebära
kraftigt försämrade överlevnadsvillkor för många företag, friställningar,
nedläggningar och arbetslöshet.
3. Riksdagen bör redan nu lägga fast hur tidtabellen för de höjda
införselkvoterna skall se ut. Det skulle för det första medföra att frågan
avdramatiseras betydligt. En utgångspunkt bör dessutom vara en jämn
upptrappning snarare än att, som regeringen föreslår, lägga de stora
höjningarna i slutet av perioden. Regeringens strategi att ändra så lite
som möjligt så sent som möjligt är psykologiskt naiv; dramatiken ökar
och risken är stor att laglydnaden på detta område försvinner i det
närmaste helt. Följande tidsplan för höjda införselkvoter är enligt min
uppfattning att föredra framför den av regeringen föreslagna.
4.
Tabell 1: (Tidpunkt Sprit Starkvin Vin Öl )
Skatter och budgetkonsekvenser
När det gäller skattesatserna bör dessa, som jag tidigare anfört, ligga
ungefär på dansk nivå. Visserligen har Tyskland ännu lägre skattenivåer,
men trafiken dit är än så länge av mindre omfattning än den till
Danmark. Naturligtvis får man vara beredd att ompröva skattenivån ifall
trafiken till Tyskland skulle komma att öka eller om Danmark anpassar
sina skatter till tysk nivå.
Vad gäller konsekvenserna för statens inkomster och utgifter om mina
förslag genomförs så är de naturligtvis svåra att beräkna på förhand. Den
bästa vägledningen vid en bedömning ges f n antagligen i rapporten "EU-
anpassning av alkoholpolitiken" av Petter Lundborg, Anna Holmström och
Björn Lindgren.
Att statens intäkter från alkoholskatter minskar för den sprit som idag säljs
legalt är givet om mina förslag genomförs. Samtidigt kan man dock förvänta
sig att delar av den svarta marknaden blir vit, vilket motverkar ett eventuellt
skattebortfall. Många människor skulle heller inte med lägre alkoholskatter
tycka det är mödan värt att köpa alkoholen utomlands, vilket ger ökade
skatteintäkter.
Hur mycket samhället skulle tjäna på att rycka undan förutsättningarna för
den organiserade brottsligheten kan omöjligt kvantifieras i kronor och ören.
Nedläggning av bryggerier och permitteringar på andra bryggerier skulle
även det medföra stora samhällsekonomiska kostnader, vilket också bör
beaktas.
Det torde ankomma på utskottet att utforma erforderlig lagtext.
Avslutande kommentarer
De nya förutsättningarna i form av större införselkvoter och bättre
kommunikationer med kontinenten kan bara hanteras med en väl
underbyggd och hos folkets flertal förankrad alkoholpolitik. Vad som
behövs är omfattande utbildningssatsningar och opinionsbildning.
Tyngdpunkten skall ligga på det positiva som ett ansvarsfullt bruk av
alkohol medför.
Det förutsätter myndigheter som inte förbjuder, skuldbelägger eller driver
skrämselpropaganda och som har som mål att skapa goda konsumenter
istället för storkonsumenter. Det hjälper ungdomar till självkontroll, individ-
uellt ansvar och lär ut nöjet av en måttfull alkoholkonsumtion utan "pek-
pinnar". Krafterna måste inriktas på att skapa en måttfull konsumtion under
individuellt ansvar.
Ur både folkhälso- och arbetsmarknadssynpunkt är det allra bästa om vi
kan få till stånd en successiv men odramatisk ökning av införselkvoterna som
går hand i hand med skattesänkningar. En sådan politik tar till vara de allra
flesta medborgares inneboende vilja att vara laglydiga, istället för att sätta
densamma ur spel genom ett orimligt skatteuttag. Man måste nu agera på ett
resolut sätt, så att medborgarna återigen får respekt för lagen.
Jag är övertygad om att det är nödvändigt att nu sänka alkoholskatterna.
Om införselreglerna utformas på det sätt som jag föreslagit ovan blir
konsekvenserna för såväl ekonomi som folkhälsa bättre än om man följer
regeringens förslag i föreliggande proposition.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om riktlinjer för en långsiktig upplysningsverk-
samhet,
2. att riksdagen beslutar om nya regler för resandeinförsel av
alkohol från andra EU-länder i enlighet med vad som anförts i
motionen,
3. att riksdagen hos regeringen begär förslag snarast om sänkta
alkoholskatter i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 11 maj 2000
Leif Carlson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-05-12 Bordläggning: 2000-05-15 Hänvisning: 2000-05-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)