med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m.

Motion 1999/2000:Sk28 av Margareta Cederfelt (m)

av Margareta Cederfelt (m)
Vid de utökade införselreglerna avseende privatinförsel av alkoholhaltiga
drycker är det angeläget att en anpassning av den svenska alkoholskatten
sker till europeisk nivå.
Med Sveriges höga skattetryck är det rimligt att anta att en ökning av
privatinförseln av alkoholhaltiga drycker kommer att ske.
Samtidigt är risken stor att de inhemska inköpen minskar. Detta kan
medföra negativa konsekvenser för svensk bryggerinäring i form av minskad
försäljning med permitteringar av arbetskraft som följd. Vidare minskar
statens skatteintäkter från alkoholförsäljning när en större del av privat-
inköpen förläggs utomlands.
Av ovanstående följer att svensk alkoholskatt bör anpassas efter europeisk
nivå. Lämpligen görs en första anpassning av de svenska alkoholskatterna till
samma nivå som gäller för de danska alkoholskatterna.
Sänkningen av alkoholskatt kan kombineras med en utvärdering av
effekterna efter ett år. Utvärderingen bör beakta konsumtion, import,
skatteintäkter, arbetstillfällen inom bryggerinäringen och försäljning på
systembolaget.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att sänka alkoholskatten,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om utvärdering av skattesänkningen.

Stockholm den 11 maj 2000
Margareta Cederfelt (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-05-12 Bordläggning: 2000-05-15 Hänvisning: 2000-05-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)