med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m.

Motion 1999/2000:Sk30 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)
Det finns all anledning att rikta kritik mot det sätt som regeringen har
hanterat frågan om EU:s regler för privat införsel av alkohol och tobak
från andra medlemsländer. Länge förfäktade regeringen att Sverige hade
någon form av rätt att själv bestämma omfattningen av införselreglerna,
trots att det åtminstone sedan den förra förhandlingsrundan 1996 stått
klart att så inte var fallet. Genom sin halsstarrighet har regeringen försatt
sig i en mycket besvärlig situation. Den 1 juli 2000 kommer nya
införselregler att gälla och 2003-12-31 skall samma regler gälla i Sverige
som inom övriga delar av Europeiska unionen. Några förberedelser inför
detta systemskifte har inte vidtagits. Vi har tidigare motionerat om att
regeringen skulle ta initiativ till förberedelser för höjda
införselkvantiteter och sänkta alkoholskatter samt upplysningskampanjer
i samarbete med olika branschorganisationer m.fl. för att tillse att de nya
införselreglerna och åtföljande sänkta alkoholskatter inte äventyrade
folkhälsan. Tyvärr har våra förslag inte hörsammats. Inte på något sätt
har regeringen förberett landet på den kommande slutdagen eller
anpassat den svenska alkoholbeskattningen efter de nya reglerna, vilket
är olyckligt.
I proposition 1999/2000:121 föreslår regeringen en förändring av införsel-
mängderna av öl, vin och cigaretter som en resande kan införa i Sverige från
ett annat EU-land utan att betala skatt i Sverige. De nya bestämmelserna
skall gälla från och med 2000-07-01.
Regeringen avser att återkomma med förslag till åtgärder inom
skatteområdet i budgetpropositionen för år 2001.
Vi anser att regeringen fortsätter att behandla frågan om införselregler och
alkoholskatterna på ett felaktigt sätt. Nu vet hela svenska folket att om tre
och ett halvt år kommer det att vara tillåtet att ta in minst 10 liter sprit, 90
liter vin och 110 liter öl samt ökade mängder tobaksvaror utan att betala skatt
i Sverige. Eftersom de svenska alkoholskatterna tillhör de högsta i Europa
kommer det att vara mycket frestande för många att i samband med
semesterresan handla utöver den lagliga ransonen. Till detta kommer att den
illegala införseln av främst sprit och öl har ökat mycket kraftigt. Läns-
styrelsen i Skåne län har lämnat en larmrapport över smugglingen och den
organiserade brottsligheten i samband med distributionen av kontraband.
Sammantaget innebär det att man kan befara en kraftig ökning av såväl legal
som illegal införsel av alkohol, främst öl och sprit.
Om regeringen vill ha någon möjlighet att ur folkhälsoperspektivet ha
något grepp över situationen måste man i första hand "gilla läget". Tiden är
ute för drömmar om fortsatt statlig gränskontroll av alkohol. Nu gäller det att
agera på ett fast och modigt sätt, så att medborgarna får respekt för lagen
igen. Enligt vår uppfattning är det tre viktiga åtgärder som måste vidtas.
Riktlinjerna för en långsiktig upplysningsverksamhet inriktad på framför
allt yngre personer utarbetas genast. Detta bör ske i samarbete med
branschaktörer, som skall känna ett alldeles särskilt ansvar. Det är viktigare
att man kommer i gång snabbt än att alla detaljer i verksamheten är färdig-
utredda. Det är nu i sommar som det stora trycket kommer. Öresundsbron
innebär en kraftigt ökad landtrafik med ytterst små möjligheter för tullen att
kontrollera bilar och bussar.
Redan nu bör riksdagen lägga fast hur tidtabellen för de ytterligare
förändringarna i införselreglerna skall vara. Frågan blir då betydligt mer
odramatisk och alla vet vad som gäller. Det går att skapa respekt för lagar
och bestämmelser på detta område. Visserligen har publicerats en tänkt
tidtabell, men det är bättre att det redan nu genom riksdagsbeslut görs klart
vad som skall gälla under de närmaste åren.
När de skattefria införselkvantiteterna stiger är det givetvis viktigt att
anpassa de svenska alkoholskatterna till omvärldens. Görs inte detta kommer
bryggerier, Systembolaget och andra aktörer i branschen i ett mycket prekärt
läge. Redan i dag har vi permitteringar bland svenska bryggerier. Ökade
skattefria införselkvantiteter, legala och illegala, kommer givetvis att inne-
bära kraftigt försämrade överlevnadsvillkor för många företag resulterande i
friställningar, nedläggningar och arbetslöshet. Dessa kostnader för samhället
som helhet måste tas med i beräkningarna av vad bibehållandet av höga
alkoholskatter innebär.
De svenska alkoholskatterna bör därför omgående sänkas. Den danska
nivån på alkoholskatter kan tjäna som ett riktmärke.
Oaktat att Kommissionen tagit del av en tidtabell från svensk sida och inte
haft några erinringar bör en revidering av tidsplanen göras. Det är bättre att
ha en jämn upptrappning av kvantiteterna än att lägga de stora höjningarna i
slutet av perioden. Det är inte särskilt psykologiskt att lägga de stora
förändringarna i kvantiteterna  sent. Dramatiken ökar och risken är stor att
laglydnaden på detta område i det närmaste helt försvinner. Om vi i stället
beslutar oss för en lugn och jämn anpassning och samtidigt fattar beslut om
en anpassning av de svenska alkoholskatterna finns det stora möjligheter att
kunna genomföra förändringen utan större risker. Följande införselregler
skall därför enligt vår uppfattning gälla:
Tabell 1: (Tidpunkt Sprit Starkvin Vin Öl Tobak )
När det gäller skattesatserna så bör dessa ligga ungefär på dansk nivå.
Visserligen har Tyskland ännu lägre nivåer, men den trafiken är i vart fall
ännu så länge av mindre omfattning än den som sker från Danmark.
Naturligtvis får man ha en beredskap om det skulle visa sig att
Tysklandstrafiken ökar kraftigt. En utgångspunkt för de överväganden
som regeringen nu måste göra skulle kunna vara följande:
Tabell 2: (Produkt Volymprocent Skattesats/kr/liter/volym(nuvarande
nivå) )
Hur stora blir kostnaderna för staten om detta förslag genomförs? Det är
naturligtvis oerhört svårt att beräkna. Att statens intäkter från
alkoholskatter minskar ter sig vid en första anblick som tämligen säkert.
Men om man beaktar mörkertalen avseende alkoholkonsumtionen i
Sverige och andelen alkohol som redan i dag inte beskattas samt en
förväntad kraftig ökning av såväl illegal som legal införsel av skattefri
alkohol om de svenska skattesatserna inte anpassas till en mer europeisk
nivå, så är kalkylen förmodligen inte alls lika negativ. Den kan till och
med vara positiv i jämförelse med om skattesatserna inte ändras. Om
skattesatserna sänks skulle många inte tycka det vara mödan värt att göra
sig besväret att köpa alkoholen utomlands. Dessutom skulle man med en
upplysningskampanj i kombination med en anti-smuggelkampanj kunna
förändra medborgarnas inställning till illegal hantering. Tillsammans
skulle dessa faktorer kunna resultera i en kraftig ökning av handeln
genom Systembolaget på bekostnad av skattefri införsel.
Erfarenheterna från hanteringen av tobaksskatterna 1997 visar hur en
skatteökning innebar lägre skatteintäkter. Omvänt borde en ordentlig
sänkning av alkoholskatterna medföra oförändrade eller högre skatteintäkter.
Beräkningen av hur mycket samhället skulle tjäna på att försvåra för den
organiserade brottsligheten kan inte heller kvantifieras i pengar. Ned-
läggningar eller neddragningar på bryggerier med åtföljande arbetslöshet
skulle kosta samhället stora pengar, vilket också bör tas med i kalkylen.
Vi är övertygade om att det är nödvändigt att nu sänka alkoholskatterna
och att om införselreglerna utformas på det sätt som ovan angivits effekten
för såväl folkhälsan som samhällets nettokostnader blir bättre än om man
följer regeringens linje, som den är presenterad i proposition 1999/2000:121.
Vi föreslår att riksdagen hos regeringen hemställer om förslag till sänkta
alkoholskatter. Förslaget bör lämnas till riksdagen så snabbt som möjligt.
Nya skattenivåer borde kunna träda i kraft den 1 oktober i år. I regeringens
beredning av den exakta utformningen av skattesänkningen utgår vi från att
såväl nivåer som de statsfinansiella effekterna prövas. Skattenivåerna måste
utformas i beaktande av de införselregler som Sverige nu introducerar.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar om nya regler för privat införsel av
alkohol och tobak från andra medlemsländer i EU att gälla fr.o.m. den
1 juli 2000 i enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om tidtabell för ändringar i övrigt av införselreglerna
avseende alkohol och tobak under perioden fram till den 30 december
2003,
3. att riksdagen hos regeringen begär förslag om sänkta alkohol-
skatter i enlighet med vad som anförts i motionen.
4.

Stockholm den 11 maj 2000
Carl Fredrik Graf (m)
Carl Erik Hedlund (m)
Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Catharina Hagen (m)
Anna Kinberg (m)
Stefan Hagfeldt (m)
Ola Sundell (m)
Inga Berggren (m)
Anna Åkerhielm (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-05-12 Bordläggning: 2000-05-15 Hänvisning: 2000-05-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)