med anledning av prop. 1999/2000:134 Ekonomiska förutsättningar för elproduktion från förnybara energikällor

Motion 1999/2000:N42 av Per Westerberg m.fl. (m)

av Per Westerberg m.fl. (m)
Inledning
I proposition 1999/2000:134 föreslås att det nuvarande tillfälliga stödet
till småskalig elproduktion förlängs till utgången av år 2002 för att
därefter ersättas av ett samlat system för främjande av förnybar
elproduktion. Den förnybara elproduktionen skall enligt regeringens
förslag främjas genom införandet av miljöcertifikat för förnybar
elproduktion och ett krav på elleverantörerna att en viss del av den el de
levererar (kvotering) måste vara förnybar. Certifikatshandel kombinerad
med dessa kvoter skall på sikt ersätta nuvarande stödformer till förnybar
elproduktion och till den småskaliga elproduktionen.
Framtida stödsystem för förnybar elproduktion
Moderata samlingspartiet är av den principiella uppfattningen att oavsett
val av stödsystem så bör den här typen av stöd vara tillfälliga för att
exempelvis underlätta introduktion av ny teknik. Vidare bör stödsystem
och regleringar, även om de är avsedda att vara tillfälliga, vara tydliga
och transparenta med ett klart uttalat syfte. Det måste vara enkelt att
förstå hur stödet är utformat, vad det kostar och vem det är som får stå
för kostnaden.  En annan viktig utgångspunkt för stöd och regleringar är
att de är genomarbetade och verkar i samklang med såväl övriga
regleringar som den styrning som ligger i skattesystemet.
Med dessa utgångspunkter finns det uppenbara brister i regeringens
förslag. Det framgår inte tydlig vad det är man vill uppnå med stödet. Den
småskaliga elproduktionen blandas samman med förnybar elproduktion utan
att det klargörs vad man vill att stödet skall leda till. Det föreslagna
stödsystemet är krångligt och svårförståeligt, vilket bland annat innebär att
dess verkliga kostnader döljs eftersom kostnaderna i huvudsak ligger utanför
statsbudgeten. Kostnaderna för systemet kommer att i stor utsträckning
vältras över på elkonsumenterna, men det kommer bli svårt att utvärdera
exakt hur stor merkostnaden för konsumenterna blir. Detta i sin tur ökar
risken för att stödsystemet permanentas.
Moderaterna anser att frågan om och på vilket sätt förnybar respektive
småskalig elproduktion skall stödjas i framtiden är för dåligt utredd. En
helhetsbild av ett framtida stödsystem som tar hänsyn till såväl energiskatte-
systemets utformning som arbetet inom EU på området saknas. Energi-
skattesystemets utformning har stor betydelse när det gäller att förutse
effekterna av en marknadsreglering eller stödsystem.
Regeringen bör därför återkomma till riksdagen med ett nytt förslag till
framtida stödsystem för förnybar respektive småskalig elproduktion. I detta
förslag bör regeringen redovisa en helhetssyn på hur energiskattesystemet
och det framtida stödsystemet avses fungera tillsammans samt hur väl detta
stämmer med utvecklingen inom EU. Målsättningen måste vara att få fram
ett marknadsbaserat men tidsbegränsat stödsystem som är enkelt och
transparent och med hög måluppfyllelse.
Förlängning av det tillfälliga stödet till småskalig
elproduktion
Det är av stor vikt för aktörerna på elmarknaden att de politiskt beslutade
spelreglerna inte ändras för ofta. Moderaterna delar därför regeringens
uppfattning att det är riktigt att förlänga det nuvarande tillfälliga stödet
till småskalig elproduktion i väntan på att ett nytt samlat stödsystem för
småskalig och förnybar elproduktion utarbetas. Det är dock viktigt att
påpeka att också den småskaliga elproduktionen på sikt bör verka på
marknadsmässiga grunder.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar avslå regeringens förslag till ett samlat
system för att främja förnybar elproduktion i enlighet med vad som
anförts i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om ett nytt förslag till stödsystem för förnybar
respektive småskalig elproduktion.

Stockholm den 29 juni 2000
Per Westerberg (m)
Karin Falkmer (m)
Ola Karlsson (m)
Ola Sundell (m)
Stefan Hagfeldt (m)
Jan-Evert Rådhström (m)
Sten Tolgfors (m)
Jan Backman (m)
Mikael Odenberg (m)
Olle Lindström (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-06-29 Hänvisning: 2000-07-04 Bordläggning: 2000-07-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)