med anledning av prop. 1999/2000:66 Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m.m.

Motion 1999/2000:T16 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

av Per-Richard Molén m.fl. (m)
Finansiering via trafikantavgifter var ett av de bärande argumenten när
beslutet togs 1991 om att bygga Öresundsbron. Kostnaden för överfarten
skulle - på samma sätt som för färjetrafiken - belasta trafiken över bron
och inte hela skattekollektivet.
När beslutet togs var SJ den statliga svenska järnvägsmyndigheten och det
var därför naturligt att SJ fick bära den del av kostnaden som hänfördes till
järnvägstrafik.
Sedan dess har stora förändringar skett inom järnvägssektorn. Banverket är
nu den ansvariga myndigheten och Statens Järnvägar är numera bara en av
flera järnvägsoperatörer. Ansvaret för Öresundsavgiften har därför överförts
till Banverket. Men samtidigt har Banverket fått instruktioner om att täcka
kostnaden via de generella banavgifterna. Kostnaden för Öresundsbron
kommer därmed att drabba all järnvägstrafik, även ett antal operatörer vars
trafik inte på något sätt har beröring med Öresundsbron eller Skåneregionen,
Tågkompaniet, Citypendeln, BK-tåg, Tågåkeriet med flera.
Den del av banavgiften som nu kommer att tas ut generellt för att täcka
kostnaderna för Öresundsbron får därför närmast karaktären av en vanlig
skatt.
Därmed rubbas en viktig princip, nämligen trafikantens kostnadsansvar,
och helt logiskt har också den åsikten framförts att även landsvägstrafiken
över bron skall skattefinansieras.
Moderata samlingspartiet anser inte att detta är en riktig utveckling. Vi vill
hålla fast vid det ursprungliga beslutet och regeringen bör snarast återkomma
till riksdagen med nytt förslag som innebär att kostnaden för järnvägstrafiken
över bron skall bäras av dess trafikanter.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om Öresundsbrons trafikanters kostnadsansvar.

Stockholm den 31 mars 2000
Per-Richard Molén (m)
Tom Heyman (m)
Lars Björkman (m)
Birgitta Wistrand (m)
Jan-Evert Rådhström (m)
Lars Elinderson (m)
Jeppe Johnsson (m)
Elizabeth Nyström (m)
Per Westerberg (m)
Fredrik Reinfeldt (m)
Karin Enström (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-04-06 Bordläggning: 2000-04-11 Hänvisning: 2000-04-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)