med anledning av prop. 1999/2000:81 Forskning för framtiden - en ny organisation för forskningsfinansiering

Motion 1999/2000:Ub24 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)
I föreliggande proposition föreslår regeringen en ny organisation vad
gäller forskning och utveckling. Vad gäller Moderata samlingspartiets
generella synpunkter på den socialdemokratiska regeringens
forskningspolitik som den utformas i propositionen vill vi hänvisa till
motion m520 1999/2000:81 av Bo Lundgren m.fl. (m).
I detta sammanhang vill vi dock understryka det som bl a Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet  (HSFR) har framfört i en rapport som
överlämnades till Kulturdepartementet i mars 2000. Den visar hur
forskningen inom det kulturpolitiska området kan organiseras i form av
sektorsforskning. Många av de tankar som återfinns i denna rapport kan vi
ställa oss bakom, och vi anser att en mångsidig belysning av dessa förslag
borde ha genomförts innan man fastställer hur forskningen inom det
kulturella området skall organiseras.
Vi befarar att det förslag till ny organisation för forskningen som föreslås i
propositionen kommer att innebära att kulturen drabbas på ett negativt, icke
önskvärt sätt.
Det är därför viktigt att Kulturdepartementet mycket noga följer ut-
vecklingen av Vetenskapsrådet som enligt propositionen skall ansvara för
forskning inom bl.a. humaniora och konst. Möjligheten att jämföra
utvecklingen av den kulturpolitiska forskningen som kommer att inordnas
under ämnesrådet för humaniora-samhällsvetenskap med den som enligt
propositionen hamnar under det föreslagna forskningrådet för miljö, lantbruk
och samhällsplanering och som bl a skall ansvara för arkitektur- och
kulturmiljöfrågor måste tas till vara. Som utgångspunkt för denna upp-
följning kan med fördel HSFR:s rapport användas.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om uppföljningen av kulturforskningen.

Stockholm den 30 mars 2000
Elisabeth Fleetwood (m)
Lennart Fridén (m)
Jan Backman (m)
Roy Hansson (m)
Anne-Katrine Dunker (m)
Nils Fredrik Aurelius (m)
Patrik Norinder (m)
Lars Hjertén (m)
Birgitta Wistrand (m)
Kent Olsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-04-06 Bordläggning: 2000-04-11 Hänvisning: 2000-04-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)