med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

Motion 2000/01:Fi20 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Sammanfattning

Svensk ekonomi är i stort behov av systemreformer. Det
gäller enligt vår uppfattning oavsett konjunkturläge. Denna
motion föreslår åtta större systemreformer. I den avmattning
som ekonomin nu är inne i gäller att systemreformer som
genomförs snabbt kan göra nedgången mindre långvarig och
mindre djup.

I ekonomisk-politiska termer är målen för reformerna:

- Att minska den svenska ekonomins konjunkturkänslighet

- Att öka utbudet av arbetskraft, bland annat av demografiska skäl

- Att öka antalet företagare och företag med verksamhet i Sverige

- Att säkra en god tillväxt oavsett hur konjunkturen utvecklas

- Att pressa ned de höga svenska priserna

- Att hålla inflationen på fortsatt låg nivå

Men det djupare syftet med förslagen i denna motion måste
uttryckas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-05-02 Granskning: 2001-05-04 Bordläggning: 2001-05-04 Hänvisning: 2001-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (58)