med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

Motion 2000/01:Fi21 av Knut Billing m.fl. (m)

av Knut Billing m.fl. (m)
1 Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen beslutar att investeringsbidrag inte skall anvisas för
nybyggnad av hyresrätter.
2 31:12 Investeringsbidrag för nybyggnad av
hyresbostäder
Regeringen föreslår ett nytt ramanslag avseende investeringsbidrag för
nybyggnad av hyresbostäder. För år 2001 anvisas en miljon kronor.
Det finns flera problem med investeringsbidraget för nybyggnad av
hyresbostäder. Erfarenheterna av direkta ekonomiska bidrag till
bostadsbyggande i olika generella former pekar entydigt i negativ riktning.
Ett enstämmigt näringsliv har också avvisat införandet av
investeringsbidraget.
Investeringsbidraget utgör en kortsiktig åtgärd som sätter
bostadsproduktionen i ett vänteläge. Så fort investeringsbidraget upphör,
avstannar nyproduktionen av hyresrätter igen. Ett investeringsbidrag löser
inte problemen utan resulterar bara i att själva orsaken, till att det i dag
byggs
få hyresrätter, inte åtgärdas.
Dessutom tenderar investeringsbidrag att vara kostnadsdrivande och
konkurrenshämmande. Bidraget riskerar därmed att driva upp kostnaderna i
produktionsleden och inte komma de boende tillgodo. Visst kan det bli några
fler bostäder, men när bidraget tas bort är resultatet även högre kostnader och
lägre konkurrens. Risken är att vi åter hamnar i bidragsträsket.
Vi avvisar förslaget om investeringsbidrag för nybyggnad av
hyresbostäder.

Stockholm den 27 april 2001
Knut Billing (m)
Sten Andersson (m)
Inga Berggren (m)
Carl-Erik Skårman (m)
Ewa Thalén Finné (m)
Gunnar Axén (m)
Anna Lilliehöök (m)
Margareta Cederfelt (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-05-02 Granskning: 2001-05-04 Bordläggning: 2001-05-04 Hänvisning: 2001-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)