med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

Motion 2000/01:Fi22 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen avslår regeringens förslag att föra över 400 000 kr från
anslaget 30:1 Stöd till idrott till anslaget 30:4 Stöd till
friluftsorganisationer i enlighet med vad som anförs i motionen.
Motiv för vårt förslag
Vi anser att stödet till friluftsorganisationer skall gå till verksamhet som
riktas särskilt till barn och ungdomar. Mot den bakgrunden har vi så sent
som i höstas föreslagit att anslaget 30:4 bör minskas.
Regeringen föreslår nu att anslaget skall öka med 400.000 kronor. Dessa
extra pengar skall gå till FRISAM. Argumentet är att denna organisation har
som uppgift att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftsliv och
rekreation i vid bemärkelse. Pengarna tas från anslaget för idrott (d.v.s.
anslaget 30:4).
Vi avvisar förslaget om en omfördelning mellan anslagen på det sätt som
regeringen föreslår. En bättre framförhållning borde vara självklar, inte minst
mot bakgrund av att FRISAM funnits redan under 2000. Regeringens
argumentering för att förstärka denna organisation finansiellt är också minst
sagt bristfällig och vag. Regeringen anser bl.a. att FRISAM skall genomföra
projekt för att belysa friluftslivets betydelse för folkhälsan! Ett sådant
projekt
borde kunna finansieras ur de anslag på närmare 190 miljoner kronor som står
till Folkhälsoinstitutets förfogande.

Stockholm den 26 april 2001
Elisabeth Fleetwood (m)
Lennart Fridén (m)
Jan Backman (m)
Roy Hansson (m)
Anne-Katrine Dunker (m)
Nils Fredrik Aurelius (m)
Patrik Norinder (m)
Lars Hjertén (m)
Birgitta Wistrand (m)
Kent Olsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-05-02 Granskning: 2001-05-04 Bordläggning: 2001-05-04 Hänvisning: 2001-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)