med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

Motion 2000/01:Fi28 av Per Unckel m.fl. (m)

av Per Unckel m.fl. (m)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen avslår regeringens förslag till tilläggsbudget avseende anslaget
27:2 Presstöd i enlighet med vad som anförs i motionen.
Motiv för vårt beslut
Regeringen föreslår att reglerna för presstöd ändras så att stödbeloppen
för driftstödet höjs med 12 procent och örestalen för distributionsstödet
med fem procent fr.o.m. den 1 januari 2001. Höjningarna motsvarar cirka
48 miljoner kronor och finansieras inom ramen för anslaget 27:2 Presstöd.
Presstödet har inte bidragit till att tidningar i ekonomiska svårigheter har
kunnat räddas som förväntat. Stödet har bidragit till att strukturella reformer
har försenats och att konkurrensvillkoren snedvridits. Att höja presstödet för
att medel frigjorts till följd av tidningen Arbetets nedläggning är inte
motiverat. Den föreslagna höjningen är onödig eftersom vi anser att
presstödet ändå skall avskaffas.

Stockholm den 2 maj 2001
Per Unckel (m)
Inger René (m)
Nils Fredrik Aurelius (m)
Per-Samuel Nisser (m)
Christel Anderberg (m)
Carl-Erik Skårman (m)
Ola Karlsson (m)
Anders Björck (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-05-02 Granskning: 2001-05-04 Bordläggning: 2001-05-04 Hänvisning: 2001-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)