med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

Motion 2000/01:Fi30 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

av Per-Richard Molén m.fl. (m)
1 Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om omfördelningen av medel mellan anslaget 36:2 Vägverket:
administration och anslaget 36:4 Vägverket: väghållning och statsbidrag.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att vägavgifterna över Svinesundsbron skall betalas av alla
trafikanter.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att beräkningarna kring avgifterna över Svinesundsbron bör
presenteras.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om bristerna i konstruktionen av det mellanstatliga
Öresundsbrobolaget.
2 Motivering
36.1 Vägverket: Administration
Regeringen föreslår att anslaget 36.1 Vägverket: administration minskas
med
257 600 000 kronor för att finansiera ökningen av anslaget 36.2 Väghållning
och statsbidrag.
Vi finner denna omfördelning av medel rimlig. Vi vill dock att detta sker
genom effektivisering av administrationen och inte att forskningsanslagen
minskas.
36: 2 Vägverket: väghållning och statsbidrag
Regeringen föreslår att anslaget 36: 2 Vägverket: väghållning och
statsbidrag ökas med 230 000 000 kronor. En del av dessa medel skall
användas för att finansiera Göteborgsöverenskommelsen.
Vidare föreslår regeringen att finansiera utbyggnaden av den nordliga
delen av väg E 6 inklusive halva bron över Svinesund med vägavgifter.
Vägverket har tidigare föreslagit att dessa förslag till vägavgifter innebär att
endast den tunga trafiken skall beläggas med avgift till Sverige.
Vi välkomnar förslaget med avgiftsfinansiering. Vi menar dock att
avgifterna bör betalas av alla trafikanter. På detta sätt skulle kostnaderna
kunna neutraliseras.
För att närmare kunna fastställa avgiftsnivån efterfrågar vi den kalkyl som
ligger till grund för Vägverkets avgiftsberäkningar vid Svinesundsbron.
2.1 Svensk-Danska Broförbindelsen AB
Regeringen föreslår i vårpropositionen att den bemyndigas att dels låta
Banverket och Vägverket oåterkalleligen förbinda sig att vid behov lämna
aktieägartillskott för att Svensk-Danska Broförbindelsen AB:s (Svedab)
egna kapital vid varje tillfälle skall uppgå till det registrerade
aktiekapitalet, dels låta Banverket och Vägverket återigen lämna
erforderliga villkorade aktieägartillskott till Svedab jämte ränta i form av
betalningsutfästelser.
En förutsättning för Öresundsbrobeslutet var att bron skulle betalas av
trafikanterna och inte skattefinansieras. Utvecklingen har blivit en helt annan.
Järnvägstrafiken finansieras redan genom en extra skatt på annan
järnvägstrafik i landet, och inkomsterna för vägtrafiken ligger långt under
budgeterat belopp. Öresundsbron kommer troligen att uppvisa stora
underskott under lång tid framöver. Bristerna i konstruktionen av det
mellanstatliga brobolaget är nu uppenbara eftersom bolaget saknar tillräckligt
eget kapital för att finansiera dessa förluster och därför kräver kontanta
tillskott för att undvika konkurs.
Nu föreslår regeringen att Banverket och Vägverket löpande skall
finansiera brobolagets underskott. Men varken Vägverket eller Banverket har
några finansiella överskott som kan användas för att finansiera Brobolaget.
Tvärtom är bägge trafikverken hårt trängda med stora eftersläpningar i
investeringsplanerna och med krav på snara åtgärder för att klara många års
eftersatt underhåll.
Brobolagets underskott kan inte täckas med höjda taxor. Men det bör
heller inte belasta de redan hårt ansträngda trafikverken. Eftersom
underskottet i Brobolaget kan förutses bli bestående under många år bör detta
underskott täckas direkt av staten genom en egen anslagspost i budgeten, och
eftersom det rör sig om ett löpande driftsunderskott bör beloppet inrymmas
under budgettaket.

Stockholm den 24 april 2001
Per-Richard Molén (m)
Tom Heyman (m)
Lars Björkman (m)
Birgitta Wistrand (m)
Jan-Evert Rådhström (m)
Lars Elinderson (m)
Jeppe Johnsson (m)
Elizabeth Nyström (m)
Per Westerberg (m)
Fredrik Reinfeldt (m)
Karin Enström (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-05-02 Granskning: 2001-05-04 Bordläggning: 2001-05-04 Hänvisning: 2001-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)