med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

Motion 2000/01:Fi32 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s)

av Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om vikten av fortsatt omarronderingsverksamhet på minst
oförändrad nivå.
Motivering
Vid behandlingen av miljö- och jordbruksutskottets betänkande
2000/01:MJU02 beslöt riksdagen på förslag av flera
dalariksdagsledamöter, genom ett tillkännagivande, att bidraget till
jordbrukets rationalisering inte bör begränsas till enbart tidigare beslutade
åtgärder utan att det även skulle få användas till nya
omarronderingsprojekt. Därmed har riksdagen klargjort att det är
angeläget att omarronderingsverksamheten kan bedrivas på ett effektivt
sätt för att skapa förutsättningar för ett bättre jord- och skogsbruk, vilket
är särskilt viktigt i Dalarnas län.
Genom att föreslå en minskning av anslaget för stöd till jordbrukets
rationalisering m.m. omöjliggör regeringen att omarronderingsarbetet kan
bedrivas på det sätt som riksdagen gett uttryck för. Vi vill därför genom
ytterligare ett tillkännagivande fästa regeringens uppmärksamhet på
nödvändigheten av att omarronderingen även framgent kan bedrivas på minst
oförändrad nivå.

Stockholm den 2 maj 2001
Bengt-Ola Ryttar (s)
Per Erik Granström (s)
Barbro Hietala Nordlund (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-05-02 Granskning: 2001-05-04 Bordläggning: 2001-05-04 Hänvisning: 2001-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)