med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårpropositionen

Motion 2000/01:K10 av Göran Lennmarker m.fl. (m, kd, c, fp)

av Göran Lennmarker m.fl. (m, kd, c, fp)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2000/01:100 avsnitt
3:1 Förslag till lag om ändring av riksdagsordningen vad avser att flytta
utrikesförvaltningen inklusive Sveriges representation i utlandet till
utgiftsområde 1.
Motivering
Utrikesförvaltningen har som uppgift att ansvara för hanteringen av
Sveriges förbindelser med andra länder och med internationella
organisationer. Utrikesförvaltningen berör således inte bara staten utan
också ett brett spektrum av individer, grupper och juridiska personer,
vilket ger utrikesförvaltningen en vidare roll jämfört med övriga enheter
inom Regeringskansliet. Regeringskansliet i övrigt är ett stabsorgan med
uppgift att för regeringen förbereda och samordna verksamheter och
beslut. För Utrikesdepartementet utgör dessa uppgifter endast en
begränsad del. Utrikesdepartementet förenar sålunda både stabs- och
myndighetsuppgifter. Åtskillnaden mellan Regeringskansliets stabs-
uppgifter och myndighetsutövning har varit och är ett viktigt inslag i den
svenska förvaltningsstrukturen. Undantaget har varit utrikesförvaltningen
med dess alldeles speciella förhållanden. Det är därför angeläget att
riksdagen även fortsättningsvis har inflytande över utrikesförvaltningens
organisation och dimensionering. Av detta skäl anser vi att anslaget
Utrikesförvaltningen ska kvarstå under utgiftsområde 5.

Stockholm den 27 april 2001
Göran Lennmarker (m)
Jan Erik Ågren (kd)
Marianne Andersson (c)
Karl-Göran Biörsmark (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-05-02 Granskning: 2001-05-04 Bordläggning: 2001-05-04 Hänvisning: 2001-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)