med anledning av prop. 2000/01:119 Europa i omvandling - Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa

Motion 2000/01:U19 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att respekten för de mänskliga rättigheterna görs till ett
övergripande mål och antas som riktlinjer för samarbetet.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att ökade insatser görs speciellt riktade mot barnens situation i
Öst- och Centraleuropa.
En värdegemenskap i hela Europa
Samarbetet med länderna i Öst- och Centraleuropa är en prioriterad fråga
för Kristdemokraterna. Det handlar om att främja en fortsatt demokratisk
utveckling och ökad respekt för mänskliga rättigheter. Vidare att bidra till
en ekologiskt och socialt hållbar utveckling samt en god ekonomisk
tillväxt. Det slutliga målet för utvecklingssamarbetet med Öst- och
Centraleuropa är att biståndet ska upphöra och att de internationella
relationerna övergår till ett reguljärt grannlandssamarbete.
Kristdemokraterna välkomnar regeringens proposition "Europa i
omvandling - Sveriges utvecklingssamarbete med Öst- och Centraleuropa"
och delar i huvudsak regeringens uppfattning om samarbetets omfattning och
genomförande. Vi vill dock lyfta några områden där vi gör annorlunda
bedömningar än regeringen.
Mänskliga rättigheter som ett övergripande
mål
Då regeringen presenterar sina förslag till övergripande mål och riktlinjer
för samarbetet handlar det om att främja en hållbar utveckling, en
fördjupad integration i Östersjöområdet och EU liksom att främja
relationerna med Sverige. Vidare markeras vikten av att låta ett
jämställdhetsperspektiv prägla samarbetet. Kristdemokraterna vill lyfta
fram det som ligger till grund för vår syn på Sveriges totala
utvecklingssamarbete och internationella bistånd, nämligen att (1) höja
levnadsnivån i partnerländerna samt att (2) främja de mänskliga
rättigheterna och en demokratisk samhällstradition. Mänskliga rättigheter
och demokrati är såväl ett mål som ett medel för en hållbar social
utveckling. Detta bör ständigt lyftas fram i olika multi- och bilaterala
utvecklingssamarbeten. Även om arbetet med mänskliga rättigheter
visserligen finns med i detta samarbetes olika huvudområden, föreslår vi
att respekten för de mänskliga rättigheterna görs till ett övergripande mål
och antas som riktlinjer för samarbetet.
Barn i Öst - och Centraleuropa
I en motion från 1999/2000 hänvisade Kristdemokraterna till en rapport
från UNICEF om barnens situation i Öst- och Centraleuropa. I den
påpekades att om inte betydligt större insatser görs inom en snar framtid
för barnen i närområdet och i våra grannländer österut är en hel
generation i fara. Den negativa sociala utvecklingen slår allra hårdast mot
barn och ungdomar. Ett flertal missar sin skolgång, växer upp på gatan
och faller lätt in i brottens och kriminalitetens banor. Miljösituationen är
direkt skadlig för medborgarna, och hälsoläget är alarmerande med bl a
ett drastiskt ökat antal hiv/aids-smittade. Självmordsfrekvensen ökar, och
i vissa länder är befolkningstillväxten negativ. Om inte ökade insatser
görs snarast inom ramen för såväl multilaterala samarbeten som t ex EU
och FN som bilaterala samarbeten slår utvecklingen inte enbart tillbaka i
länderna i Öst- och Centraleuropa utan hotar även säkerheten och
utvecklingen i övriga Europa. Vi kristdemokrater noterar regeringens
skrivningar om samarbetet för social trygghet, men önskar att ökade
insatser görs speciellt riktade mot barnens situation.

Stockholm den 2 maj 2001
Jan Erik Ågren (kd)
Holger Gustafsson (kd)
Åke Carnerö (kd)
Margareta Viklund (kd)
Fanny Rizell (kd)
Rosita Runegrund (kd)
Amanda Agestav (kd)
Erling Wälivaara (kd)
Mats Odell (kd)
Inger Strömbom (kd)
Ulf Björklund (kd)
Ingvar Svensson (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-05-02 Granskning: 2001-05-03 Bordläggning: 2001-05-03 Hänvisning: 2001-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)