med anledning av prop. 2000/01:124 Förändring av aktiestrukturen i SAS

Motion 2000/01:T14 av Per Westerberg m.fl. (m)

av Per Westerberg m.fl. (m)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att SAS befrias från statligt ägande.
Propositionen
Regeringen föreslår i sin proposition 2000/01:124 Förändring av
aktiestrukturen i SAS just vad titeln antyder. Aktiestrukturen i SAS
föreslås förändras så att ett börsnoterat holdingbolag bildas som i sin tur
äger de tre bolagen SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA och SAS
Sverige AB. Detta innebär att nuvarande struktur med tre börsnoterade
bolag ersätts med ett gemensamt börsnoterat bolag. Statens aktier i SAS
Sverige AB föreslås därmed att utbytas mot aktier i det nybildade
holdingbolaget. Statens ägande i SAS förändras inte genom
omstruktureringen.
SAS
Genom konsortialavtal med SAS Danmark A/S och SAS Norge ASA
driver SAS Sverige AB flygtrafikrörelse i konsortierna Scandinavian
Airline Systems (SAS) och SAS Commuter. SAS driver verksamheter
med anknytning till flygrörelsen i dotter- och intresseföretag. Dessa
företag bildar SAS Gruppen, vilken till 21,4 procent ägs av svenska
staten. SAS Sverige AB:s huvudsakliga verksamhet är att äga och förvalta
andelarna (3/7) i SAS Konsortiet samt bedriva viss egen
finansförvaltning.
Bakgrunden till den nuvarande ägarstrukturen är följande. SAS bildades
1946 och innebar att de tre då rörelsedrivande nationella flygbolagen enades
om att driva sin fortsatta verksamhet i form av ett konsortium. Detta blev
grunden för det skandinaviska luftfartspolitiska samarbetet och har givit
konsortiet SAS möjlighet att utnyttja de trafikrättigheter som de tre länderna
gemensamt överenskommit med tredje land. De tre börsnoterade bolagen
SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA och SAS Sverige AB är moderbolag i
SAS-konsortiet. De danska och norska moderbolagen deltar i konsortiet med
2/7 vardera och det svenska bolaget deltar med resterande 3/7. Moderbolagen
är börsnoterade i Köpenhamn, Oslo respektive Stockholm. Hälften av
aktierna i varje moderbolag ägs av staten, hälften av privata intressen.
Dagens situation för flygindustrin och SAS
Transporter och kommunikationer är en nödvändig del av all ekonomisk
aktivitet. Den positiva välfärdsutveckling som vi haft under det senaste
århundradet är i stor utsträckning direkt förknippad med ökad handel och
därmed ökade transporter och ökade kommunikationer. För ett litet land
som Sverige är möjligheten till fri handel över gränserna av helt
avgörande betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Transporterna
utgör en ytterst lönsam del av samhällsekonomin och skall därför grundas
både på efterfrågan av transporter och behovet av miljöanpassning.
Inriktningen måste vara att skapa ett kundorienterat snabbt och effektivt
transportsystem, som ger klara konkurrensfördelar för svenskt näringsliv
och därmed svensk sysselsättning.
I proposition 2000/01:124 Förändring av ägarstrukturen i SAS görs flera
riktiga konstateranden. Flygmarknaden omfattar en internationell och
kapitalkrävande verksamhet som förväntas ha en stark, om än
konjunkturavhängig, tillväxt. I takt med den stegvisa avregleringen av
flygtrafiken som sker hårdnar konkurrensen ytterligare och omfattande
strukturella förändringar i riktning mot slagkraftigare och effektivare enheter
samt etablering av internationella samarbeten mellan större flygbolag, s.k.
allianser, pågår. Drivkrafterna bakom koncentrationen är önskan att koppla
samman trafik- och distributionssystem mot allt större globalitet och att uppnå
industriella synergier, kapitaloptimering och riskspridning. Denna utveckling
förväntas fortsätta och accelerera.
Den slutsats av detta som dras i propositionen är: "För att SAS skall kunna
verka under samma förutsättningar som övriga flygbolag på den
internationella luftfartsmarknaden är det regeringens uppfattning att en
förändring bör ske av aktiestrukturen i SAS." Vi delar uppfattningen att SAS
måste få bättre förutsättningar att konkurrera, genom en strukturell
förändring. Dock menar vi inte att det i propositionen föreslagna
holdingbolaget, med oförändrad statlig ägarandel, är den ultimata lösningen.
Befria SAS
Varken SAS, medborgarna eller passagerarna gynnas av att staten äger
aktier i SAS. I stället innebär det en onödig styrning och ett för
skattebetalarna oönskat risktagande.
Vi anser inte att staten skall snedvrida konkurrens eller inverka hämmande
på verksamheter som skulle må bättre av en friare tillvaro. Vi anser därmed
inte att staten skall äga aktier i det internationellt konkurrensutsatta
flygbolaget SAS. Tvärtom uppfyller bolaget kriterierna för att fungera bättre i
privat regi, varför SAS bör vara ett strikt kommersiellt konkurrenskraftigt
börsnoterat företag med bas i Norden och med ett konkurrenskraftigt flygnät i
synnerhet till och från Norden. Även om ett gemensamt börsnoterat
holdingbolag sannolikt kan ge en mängd samordningsvinster är inte detta hela
lösningen. Det är kommersiella beslut som ger bolaget störst förutsättningar
att konkurrera framgångsrikt. Därför bör SAS befrias från statligt ägande.

Stockholm den 7 maj 2001
Per Westerberg (m)
Karin Falkmer (m)
Ola Karlsson (m)
Ola Sundell (m)
Stefan Hagfeldt (m)
Jan-Evert Rådhström (m)
Sten Tolgfors (m)
Jan Backman (m)
Mikael Odenberg (m)
Olle Lindström (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-05-07 Granskning: 2001-05-08 Bordläggning: 2001-05-08 Hänvisning: 2001-05-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)