med anledning av prop. 2000/01:140 Reformerade regler för bostadstillägg till pensionärer m.fl.

Motion 2000/01:Sf39 av Bo Könberg m.fl. (fp)

av Bo Könberg m.fl. (fp)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om att avskaffa
inkomstprövningen av änkepensionen.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att innehavet av fritidsfastighet inte skall räknas som
inkomstgrund vid fastställandet av BTP.
Inledning
Regeringens föreliggande proposition är ett led i
anpassningen av det nuvarande bostadstillägget för
pensionärer till det reformerade ålderspensionssystemet,
främst införandet av en beskattad garantipension i stället för
dagens folkpension, pensionstillägg och särskilda
grundavdrag för pensionärer. För Folkpartiet är det en
välkommen förändring. Vid denna förändring är det
emellertid viktigt att understryka vikten av att den nuvarande
fördelningsprofilen behålls i så stor utsträckning som
möjligt. Ingen skall behöva uppleva att de "förlorar" på
omläggningen. Utifrån en fördelningspolitisk aspekt har
Folkpartiet i huvudsak två invändningar mot föreliggande
proposition.
Änkepensionen
Den socialdemokratiska regeringen (och Centerpartiet)
införde 1997 en inkomstprövning av änkepensionen som ett
led i besparingspolitiken. Det var ett brott mot den tidigare
överenskommelsen om änkepensionen från 1990. Effekterna
för de änkor som drabbats av besparingen har ofta varit
dramatiska. De som drabbas hårdast av regeringens
änkebesparing är oftast de som är mest ekonomiskt sårbara.
Det är vanliga kvinnor, inga höginkomsttagare, som har
svårt att ekonomiskt förbättra sin situation.
I socialförsäkringsutskottets betänkande (1999/2000:SfU13) konstateras
under utskottets bedömning att frågan om änkepensionen bereds inom
Regeringskansliet och att regeringen ämnar att återkomma i frågan. Detta har
dock inte skett i föreliggande proposition, mer än vad som skrivs om
bostadstilläggets påverkan på änkepensionerna. Folkpartiet begär att
regeringen skyndsamt lägger fram ett förslag om att avskaffa
inkomstprövningen av änkepensionen.
Innehavet av
fritidsfastighet
Det är rimligt att äldre personer skall kunna ha en
fritidsfastighet på äldre dar utan att denna ska räknas in i
underlaget för inkomst när bostadstillägget skall bestämmas.
Regeringen har tidigare infört strängare regler för prövningen av
bostadstillägget för pensionärer. Innehav av fritidsfastighet räknas sedan som
inkomstgrund när bostadstilläggets storlek bestäms. Folkpartiet har länge
krävt att detta beslut upphävs.

Stockholm den 14 juni 2001
Bo Könberg (fp)
Kerstin Heinemann (fp)
Harald Nordlund (fp)
Johan Pehrson (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-06-14 Granskning: 2001-06-15 Hänvisning: 2001-06-18 Bordläggning: 2001-06-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)