med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen

Motion 2000/01:Ub36 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att forsknings- och kompetensutvecklingsmedel bör tillföras
folkbildningen.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om kommunernas skyldighet att på ett opartiskt sätt upphandla
vuxenutbildning.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att folkbildningsanslaget bör uppdelas.
Motiv för våra förslag
Vuxnas lärande
Propositionen definierar tre olika former av livslångt lärande:
1. Det formella lärandet organiserat inom ramen för det offentliga
utbildningsväsendet.
2. Det icke formella lärandet inom bl.a. folkbildningen.
3. Det informella lärandet.
Pedagogisk-metodisk utveckling
När regeringen anvisar medel för att pedagogiskt och metodiskt utveckla
vuxnas lärande sker det med alltför stor tonvikt på det formella lärandet.
Skolverket tilldelas sammanlagt 33 miljoner kronor för att initiera
forskning och satsa på kompetensutveckling av lärare. Det vore, med
tanke på folkbildningens andel av den totala vuxenutbildningen, rimligt
att en del av dessa resurser användes för forskning och utveckling även på
detta område.
Kommunal vuxenutbildning
Propositionens markering av kommunernas ansvar för att garantera en
mångfald av utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen borde åtföljas
av en tydlig anvisning att utbildningen skall upphandlas och att i de fall
där det är pedagogiskt lämpligt studiecirkelformen skall anges som villkor
för anbudsgivning. Den egna komvuxverksamheten får inte ges en
förmånligare ställning än andra anordnares.
Att lämna anbud på av kommunen utannonserade utbildningsbehov kan
inte anses stå i strid med folkbildningens frihet och pedagogiska grundsyn.
Det finns ingen anledning att misstänka att uppdragsverksamheten tillåts
dominera i ett studieförbunds totala utbud.
Studieförbund och folkhögskolor
Vi föreslår återigen att regeringen låter utreda möjligheten att överföra
folkhögskolorna till utgiftsområde  16 Utbildning. De senaste årens
utveckling har inneburit en allt tydligare skillnad mellan verksamheten
inom folkbildningen och folkhögskolorna.

Stockholm den 19 mars 2001
Elisabeth Fleetwood (m)
Lennart Fridén (m)
Jan Backman (m)
Roy Hansson (m)
Anne-Katrine Dunker (m)
Nils Fredrik Aurelius (m)
Patrik Norinder (m)
Lars Hjertén (m)
Birgitta Wistrand (m)
Kent Olsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-03-20 Granskning: 2001-03-22 Bordläggning: 2001-03-22 Hänvisningsförslag: 2001-03-23 Hänvisning: 2001-03-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)