med anledning av prop. 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister m.m.

Motion 2000/01:T11 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om bevarande och gallring av identifierbara
felparkeringsuppgifter.
Propositionens förslag
I propositionen föreslår regeringen en ny lag om vägtrafikregister och en
ny lag om vägtrafikdefinitioner.
Gallring av felparkeringsuppgifter
I 6 § i förslag till lag om vägtrafikregister slås bland annat fast att det i
registret skall föras in uppgifter som behövs för kontroll av att
felparkeringsavgifter enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
betalas och att influtna medel redovisas.
Det framstår för envar som självklart att det inte kan föreligga något
allmänt intresse av att bevara uppgifter som felparkering. Förseelsen är att
betrakta som synnerligen ringa, och det riskerar att leda till löjeväckande
intresse att ta fram och ibland också publicera uppgifter om felparkering. Det
är särskilt anmärkningsvärt som det med rätta inte går att med samma lätthet
och personidentifierat få fram uppgifter om grövre felsteg i livet.
När det gäller bevarande och gallring föreslås i propositionen att
regeringen bemyndigas att meddela närmare föreskrifter om begränsning av
rätten att bevara uppgifter i vägtrafikregistret.
Jag anser att personidentifierbara felparkeringsuppgifter bör gallras
omedelbart efter det att avgiften erlagts av den betalningsskyldige. För
kontroll av att influtna medel redovisas torde det räcka med antals- och
summamässig kontroll och därmed avidentifierade uppgifter.

Stockholm den 4 april 2001
Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-04-06 Granskning: 2001-04-09 Bordläggning: 2001-04-17 Hänvisning: 2001-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)