med anledning av prop. 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister m.m.

Motion 2000/01:T12 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

av Per-Richard Molén m.fl. (m)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen beslutar att regeringen utreder vägtrafikregistrets anpassning
till EG-rätten.
2. Riksdagen beslutar förtydliga vägregistrets ändamål i syfte att stärka den
personliga integriteten.
3. Riksdagen beslutar behålla det nuvarande sökbegreppet i
vägtrafikregistret.
4. Riksdagen beslutar att i lagtexten ange att direktåtkomst samt
samkörning endast får ske i den omfattning regeringen bestämmer.
5. Riksdagen beslutar att införa ett starkare sekretesskydd genom ett rakt
skaderekvisit i sekretesslagstiftningen för uppgifter om personnummer i
vägtrafikregistret.
Motivering
Reglerna för registrering av fordon i internationell trafik tillkom 1987.
Sedan dess har omvärlden förändrats, Sverige har blivit medlem i
Europeiska unionen och nya regler för cabotagetrafik har därefter införts
inom EU.
Den gamla svenska förordningen överensstämmer inte med unionens nya
regler för cabotage. Med viss uppgivenhet konstaterar utredningen att detta är
fallet, men man har inte lyckats formulera några idéer om hur den svenska
lagstiftningen skall anpassas till EU:s nya regelverk utan överlåter detta åt en
osäker rättspraxis.
För domstolarna torde det vara svårt att tillämpa EU-regler och samtidigt
ta hänsyn till den i dag föråldrade förordningen från 1987. För att inte minst
de skattemässiga konsekvenserna av registreringsland skall klarläggas bör
utredningen av denna fråga därför fortsätta.
Behandling av person- och sekretessfrågor
Vad gäller vägtrafikregistrets ändamål för behandlingen av
personuppgifter har regeringen föreslagit att registret, i den utsträckning
det behandlar personuppgifter, bör ha till ändamål att tillhandahålla
uppgifter bl a för viss statlig eller kommunal verksamhet. Vi anser att
registrets ändamål bör förtydligas eftersom skyddet för den personliga
integriteten förutsätter särskilda, klart preciserade ändamål för vilka
behandling av personuppgifter sker.
Vidare föreslår regeringen att endast de sökbegrepp som regeringen
beslutar om skall få användas för sökning i vägtrafikregistret och att
direktåtkomst för personuppgifter skall få medges endast för vissa särskilt
angivna ändamål. Dessutom föreslås att samkörning för inhämtande av
uppgifter till registret endast skall tillåtas inom ramen för vissa särskilt
angivna ändamål. Vår ståndpunkt är att nuvarande sökbegrepp bör behållas.
Vi anser också att det i lagen bör anges att direktåtkomst till
vägtrafikregistret
samt samkörning får ske endast i den omfattning regeringen bestämmer.
Regeringen föreslår också att någon förändring av sekretesskyddet för
personnummer inte bör göras. Den personliga integriteten bör värnas så långt
som möjligt. Vi föreslår därför, liksom utredningen, att det skall införas ett
starkare sekretesskydd genom ett rakt skaderekvisit i sekretesslagstiftningen
för uppgifter om personnummer i vägtrafikregistret och för uppgifter om bild
och namnteckning ur bildregistret.

Stockholm den 5 april 2001
Per-Richard Molén (m)
Tom Heyman (m)
Lars Björkman (m)
Birgitta Wistrand (m)
Jan-Evert Rådhström (m)
Lars Elinderson (m)
Jeppe Johnsson (m)
Elizabeth Nyström (m)
Per Westerberg (m)
Fredrik Reinfeldt (m)
Karin Enström (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-04-06 Granskning: 2001-04-09 Bordläggning: 2001-04-17 Hänvisning: 2001-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)