med anledning av prop. 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen

Motion 2000/01:So54 av Inger Lundberg (s)

av Inger Lundberg (s)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen beslutar om förtydliganden i alkohollagen utifrån vad i
motionen anförs om biljettförsäljning vid jazzkonserter på restaurang.
Angående jazzklubbars möjligheter att sälja
biljetter till sina konserter
Alkohollagen ställer idag krav på att all personal, som arbetar med
uppgifter som har samband med utskänkning av alkohol, skall vara
anställd av tillståndsinnehavaren. Alkoholutredningen hade föreslagit en
kraftig förändring av reglerna. Detta har i propositionen begränsats till att
ge tillståndsinnehavaren möjlighet att använda sig av s.k.
bemanningsföretag i verksamheten.
Jag har respekt för regeringens bedömning mot bakgrund av risken för att
svart arbetskraft används i verksamheterna, men vill uppmärksamma
riksdagen på de bekymmer som begränsningen innebär och vädja om
lagändringar, som ger möjlighet för kommunerna att ge dispens i vissa fall.
En strikt tillämpning av både nuvarande och föreslagna regler kan drabba
de svenska jazzklubbarna hårt. Det är olyckligt om jazzklubbarna förhindras
att ideellt sälja biljetter till konserter som hålls på restauranger med
utskänkningstillstånd.
Jazzklubben i Örebro bedriver sedan flera år tillbaka en mycket
uppmärksammad och värdefull verksamhet. Som andra jazzklubbar har man
sedan många år tillbaka samarbete med näringsidkare i kommunen och
anordnar sina konserter i samarbete med seriösa restauranger på orten genom
längre överenskommelser med en enskild restaurang, som har
utskänkningstillstånd.
Jazzklubbarna i Örebro och på andra orter i landet bygger på ideellt
engagemang och har ofta kommunalt stöd för sin verksamhet som led i den
enskilda kommunens kulturpolitik. Klubbarna säljer normalt biljetter till
själva konserten genom egna ideella krafter inför sina arrangemang, medan
respektive restaurang ansvarar för allt, som har samband med den direkta
utskänkningen. Skälen till att klubbarna är angelägna om att själva svara för
biljettförsäljningen är delvis ekonomiska. Man arbetar med snäva budgetar
och vill genom ideella insatser få ut så mycket musik som möjligt för
pengarna. Det andra skälet är att själva försäljningen av biljetter är en viktig
del av själva folkrörelsearbetet. Klubbarna har normalt inte heller vare sig
intresse av eller kompetens för att svara för själva alkoholutskänkningen utan
ser samverkan med näringsidkare som både praktiskt och bra ur
ordningssynpunkt.
Genom att sälja biljetter till intresserade besökare får klubbarna
direktkontakt med besökarna, kan diskutera konserterna med dem och få
respons på klubbens verksamhet och också engagera nya medborgare, både
som medlemmar i klubbarna och som aktiva i det praktiska folkrörelsearbetet.
Erfarenheterna av klubbarnas verksamhet är goda. De medverkar till ett
vitalt kulturliv samtidigt som konserterna utmärks av ordning och trivsel.
Även om möjligheterna att köpa en öl inte är oviktiga vid jazzkonserterna är
musiken huvudsaken och alkoholintaget på klubbarnas konserter begränsad
och ordningen och trivseln god.
Bakgrunden till min motion är att ansvariga tjänstemän i Örebro för några
år sedan konstaterade att nuvarande regelverk förhindrar jazzklubben att som
tidigare sälja biljetter i egen regi till arrangemang med alkoholutskänkning.
För att inte kvälja lag följdes förslaget om att inte tillåta klubben att sälja
biljetter till sina arrangemang av politiker från samtliga partier, detta trots
att
det bland partierna och i den allmänna debatten i kommunen fanns starkt stöd
för jazzklubbens hållning i sak.
I avvaktan på ny lagstiftning har kommunen ökat sitt anslag till klubben
för tjänsteköp av berörd restaurang och klubben medgivits möjlighet till
försäljning av biljetter till kommande arrangemang. Trots de åtgärder
kommunen vidtagit för att stödja jazzklubbens verksamhet uppfattas
nuvarande lagbestämmelser både som orättvisa, krångliga och fördyrande för
de många örebroare som arbetar ideellt med verksamheten. Jag tror att det är
olyckligt för respekten för alkohollagstiftningen om vi har bestämmelser som
inte uppfattas som befogade i sak och uppfattas som orättvisa av allmänheten.
Jag hemställer därför att riksdagen vidtar de förtydliganden i
lagstiftningen, som medger seriösa jazzklubbar möjlighet att sälja biljetter
till
sina kulturarrangemang i anslutning till utskänkning på seriösa restauranger.
Jag förutsätter att utskottet har möjlighet att utforma lämpliga förtydliganden
i
lagen med detta syfte om det skall ske genom att kommunerna medges en
möjlighet till dispens i ärenden motsvarande det jag beskrivit eller på annat
sätt bör prövas av utskottet.

Stockholm den 22 mars 2001
Inger Lundberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-04-06 Granskning: 2001-04-10 Bordläggning: 2001-04-17 Hänvisning: 2001-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)