med anledning av prop. 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen

Motion 2000/01:So56 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

av Kenneth Johansson m.fl. (c)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen avslår regeringens förslag om lördagsöppet på Systembolaget
AB och tillkännager för regeringen som i sin mening vad i motionen
anförs om förlängd försöksverksamhet.
Inledning
Centerpartiet har nyligen i samband med behandlingen av Nationell
handlingsplan för att förebygga alkoholskador redovisat förslag och
strategier för att minska totalkonsumtionen och begränsa alkoholens
medicinska och sociala skadeverkningar. Särskilt angeläget är det att få
ungdomar att helt avstå från alkohol. En mängd insatser krävs:
attitydpåverkande och opinionsbildande insatser, förebyggande insatser,
begränsning av tillgängligheten till alkohol, alkoholfria uppväxtmiljöer,
uppskjutande av debutåldern, stödjande av föräldraansvaret, bättre vård
och behandling, samt insatser för att komma åt "svartspriten". Både
internationella och nationella insatser bör göras, och det kommunala
ansvaret skall göras tydligt.
Folkölet är ett stort problem för ungdomar. Centerpartiet välkomnar därför
att regeringen äntligen redovisar förslag som skärper reglerna för
folkölsförsäljningen och för att komma tillrätta med de brister som finns när
det gäller handlarnas åldersgränser. Förslaget att handlare som avser sälja
folköl skall anmäla detta till kommunernas tillsynsenhet, och att kommunerna
skall ha rätt att ta ut en mindre avgift är vad vi föreslagit tidigare.
Förslaget
tillstyrkes.
Förslag om lördagsöppet på Systembolaget
AB
När lördagsstängda systembutiker infördes för ett antal år sedan vittnade
inte minst många kvinnor om ett lugn och trygghet åtminstone en dag i
veckan. Den olägenhet som det innebär för vanliga alkoholkonsumenter
bör vägas mot den frid som uppstår i ett hem som är plågat av en hög
alkoholkonsumtion. Med denna erfarenhet ställde sig inte Centerpartiet
bakom regeringens förslag till försök med lördagsöppet på systemet.
Regeringens förslag att nu permanenta lördagsöppet på Systembolaget AB
över hela landet kan Centerpartiet inte heller ställa sig bakom. Centerpartiet
avslår därför regeringens förslag om att Systembolaget AB får ha öppet på
lördagar. Försöket med lördagsöppet har pågått för kort tid. Det finns ett stort
mörkertal vad gäller ökad misshandel och rattfylleri. För att vi skall få ett
stabilare beslutsunderlag krävs därför att försöket förlängs med ett år.
Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 5 april 2001
Kenneth Johansson (c)
Birgitta Carlsson (c)
Agne Hansson (c)
Rolf Kenneryd (c)
Gunnel Wallin (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-04-06 Granskning: 2001-04-10 Bordläggning: 2001-04-17 Hänvisning: 2001-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)