med anledning av prop. 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen

Motion 2000/01:So57 av Margareta Cederfelt och Mikael Odenberg (m)

av Margareta Cederfelt och Mikael Odenberg (m)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att tidsbegränsning för alkoholservering slopas.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att alkoholservering skall kunna ske utan krav matservering på
serveringsstället.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att tillåta reklam samt marknadsföring av spritdrycker, vin och
starköl gentemot allmänheten.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om försäljning av alkoholhaltiga drycker i licensierade butiker.
Motiv för vårt förslag
Bruket av alkohol är en del av vårt kulturarv med månghundraåriga
traditioner. Det är angeläget att göra en åtskillnad mellan missbruk och
bruk av alkohol. Att som regeringen ta ställning för att det är missbruk
som sker efter klockan 03.00 är ett förenklat och felaktigt synsätt.
Sverige är en del av den europeiska gemenskapen, och i samhället råder
även en ökande internationalisering med ökat handelsutbyte, privat och
professionellt resande. Detta leder till att vi i Sverige närmar oss andra
länder
vad gäller värderingar och attityder. Det är också tydligt att den
förbudspolitik
som regeringen driver inte självklart är den mest framgångsrika, i så fall
skulle det inte råda några problem med ökad ungdomskonsumtion,
alkoholmissbruk, smuggling, hembränning och svartkrogar.
Erfarenheterna visar att liberala serveringstider har fungerat bra i såväl
Stockholm som Skåne. I Stockholm har svartklubbarna så gott som försvunnit
sedan serveringstiderna utökades. Med begränsade serveringstider ökar på
nytt risken för att svartklubbarna återuppstår med risk för annan kriminell
verksamhet som följd.
Den svenska alkoholpolitiken bör i stället för att bygga på förbud och
restriktioner utgå ifrån den enskilde individens rätt och förmåga att själv ta
ansvar för sitt liv. En ny alkoholpolitik behöver därför andra åtgärder än mer
av förbud och restriktioner.
Onödiga begränsningsregler skall bort. Detta medför att krogarna själva
skall få bestämma hur länge de vill servera alkohol. Om alkoholförsäljningen
upphör klockan 01.00, klockan 05.00 eller rent av klockan 16.00 bör inte vara
en fråga för politiska beslut.
Alkohol utgör i dag ett samhällsproblem. Det finns 300 000-400 000
alkoholmissbrukare i samhället och i deras närhet finns familjer och
arbetsplatser som drabbas av missbruket. Det är viktigt att arbeta för att
alkohol inte skall förekomma i trafiken och på arbetsplatser, det vill säga där
den inte hör hemma.
En förutsättning för framgång på detta plan är att myndigheterna slutar
förbjuda, skuldbelägga och skrämma och i stället för att skapa
storkonsumenter arbetar för att skapa goda konsumenter. För att lyckas med
detta behöver alkoholpolitiken en folklig acceptans. Det har inte indragna
serveringstider på krogen.
Regeringen anför i propositionen att sambandet mellan utskänkning och
matservering är en av de äldsta och principiellt viktigaste reglerna i den
svenska alkohollagstiftningen. I ännu äldre lagstiftning rådde krav på
måltidstvång för köp av alkoholhaltiga drycker. Det är nu dags att ytterligare
avreglera måltidstvånget vid alkoholförsäljning och anpassa lagstiftningen
efter de förhållanden som gäller i övriga Europa. Vidare försvinner det vaga
och oprecisa begrepp som "brett utbud av lagad mat" utgör ur lagstiftningen. I
stället bör frågan om tillstånd för alkoholservering vara en fråga för
kommunalt beslut utifrån lokala ställningstaganden.
Nästa steg mot en alkoholpolitik som har folklig förankring är att
avveckla Systembolaget och tillåta alkoholförsäljning i licensierade butiker.
I övriga Europa säljs vinet, ölet och spriten i mataffären. Redan i dag ger
en del matbutiker tips om vilket vin eller öl som passar till olika maträtter.
Tyvärr har de inte rätt att sälja drycken de rekommenderar. Försäljning av
alkohol bör också vara möjlig via Internet. I dag gör många stressade familjer
sina matinköp via Internet, detta borde också vara möjligt för alkohol.
I Sverige råder principiellt förbud mot reklam för spritdrycker, vin och
starköl med undantag för facktidskrifter och annonsering på försäljningsställe.
I en globaliserad värld har detta förbud allt mindre betydelse. De personer
som läser utländska tidningar och tidskrifter kommer redan idag i kontakt
med marknadsföring som riktar sig till enskilda individer.
Vin  &  Sprit bedriver redan nu marknadsföring som riktar sig till
privatpersoner på den internationella marknaden. Det är märkligt att ett
svenskt statligt bolag har en form av marknadsföring utomlands och ett annat
regelverk för sin marknadsföring i Sverige.

Stockholm den 5 april 2001
Margareta Cederfelt (m)
Mikael Odenberg (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-04-06 Granskning: 2001-04-10 Bordläggning: 2001-04-17 Hänvisning: 2001-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (11)