med anledning av prop. 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen

Motion 2000/01:So60 av Ingrid Burman m.fl. (v)

av Ingrid Burman m.fl. (v)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen avslår regeringens förslag om detaljhandelsbolagets öppettider
på lördagar.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att förlänga utvärderingen av lördagsöppet i
detaljhandelsbolaget i försöksområdena.
Inledning
Regeringens förslag till Vissa ändringar i alkohollagen är i huvudsak
ägnade att förtydliga och skärpa bestämmelser i alkohollagen
(1994:1738). Propositionen är i de flesta delar ett resultat av samarbete
mellan Vänsterpartiet och regeringen. Bland annat skärps reglerna för
försäljning av öl. De som säljer eller serverar öl åläggs tillsynsskyldighet,
och kommunerna får möjlighet att ta ut avgifter för tillsyn av dem som
bedriver servering eller detaljhandel med öl.
Regeringen föreslår också att Systembolaget får ha öppet över hela landet
på lördagar fram till 15.00. På den punkten är Vänsterpartiet inte överens med
regeringen.
Svensk alkoholpolitik har en lång historia. Alkoholpolitiken har
kännetecknats av ett restriktivt förhållningssätt som bygger på modellen om
totalkonsumtionen. Med det menas att en högre totalkonsumtion av alkohol i
befolkningen leder till fler alkoholrelaterade skador och sjukdomar, ökad
dödlighet p.g. a. alkohol och andra konsekvenser som ökad rattonykterhet.
Modellens tillämplighet är väl utforskad. Totalkonsumtionsmodellen låg till
grund för 1977 års alkoholpolitiska program som riksdagen då godkände.
Målet att minska den totala konsumtionen slogs fast av 1994 års
alkoholpolitiska kommission. Modellen ligger också till grund för WHO:s
mål att minska såväl den totala konsumtionen som alkoholrelaterade skador.
För att påverka totalkonsumtionen av alkohol har pris och tillgänglighet
varit de absolut viktigaste instrumenten. I Sverige har det lett till relativt
höga
alkoholskatter och begränsade öppettider på Systembolaget, åldersgräns för
köp och servering av alkohol samt begränsningar av var alkohol får säljas
respektive serveras.
Vänsterpartiet menar att denna restriktiva och folkhälsoinriktade
alkoholpolitik varit framgångsrik. Den svenska alkoholkonsumtionen är låg,
sett i ett europeiskt perspektiv. Den nyligen presenterade studien som jämfört
de alkoholpolitiska åtgärderna och deras effekter i EU-länderna, European
Comperative Alcohol Study (ECAS), visar att de nordiska länderna, exklusive
Danmark, har den lägsta alkoholkonsumtionen bland alla. Detta tillskrivs,
enligt ECAS, den strikta alkoholpolitik som förts. Enligt samma studie
konstateras det också att klassiska alkoholrelaterade sjukdomar är mer spridda
i länder med hög genomsnittskonsumtion. Svensk alkoholpolitik har sedan
länge ett gott renommé bland många forskare och experter och flera länder
har på senare tid visat intresse för den svenska modellen.
Lördagsöppet
Lördagsstängt på systembolaget infördes permanent från den 1 juli 1982.
Utvärderingen av stängningen visade på en minskning av antalet fall av
fylleri fredagar och lördagar med 10-12 %, minskning av antalet
lägenhetsbråk med 1-3 % och minskad frekvens av misshandel inomhus
mellan bekanta med 5-12 %.
I enlighet med riksdagens beslut den 19 februari 1999 startade
Systembolaget AB i februari 2000 en försöksverksamhet med att återigen ha
lördagsöppna butiker, men i ett begränsat antal län. Försöket skulle enligt
riksdagsbeslutet följas vetenskapligt och utvärderas efter ett år. För att kunna
göra en adekvat utvärdering har ett antal län använts som kontrollområden i
förhållande till försökslänen.
Regeringen har nu i sin proposition 2000/01:97 Vissa ändringar i
alkohollagen föreslagit att det ska införas lördagsöppet på systembolaget i
hela landet, trots att utvärderingen ännu endast täcker 10 månader.
Motiveringen för att föreslå permanent öppethållande på lördagar i hela landet
anges vara forskarnas uppfattning att de farhågor många hade om ökat våld i
samhället om systembolagsbutikerna tilläts ha lördagsöppet inte har
besannats.
Den utvärdering som gjorts visar att starkölsförsäljningen har ökat netto
med 7,4 %, vinförsäljningen med 1,8 % och försäljningen av spritdrycker
med 3 % vilket totalt sett ger en ökning på 3,1 % i försöksområdena. Det
anser Vänsterpartiet inte vara en försumbar ökning som kan förbises.
Utredning visar också, om än med vissa frågetecken, att antalet rattfylleribrott
ökade mer i försöksområdena än i kontrollområdena. Vad som anges vara
avgörande för beslutet om att återinföra lördagsöppet i hela landet är att
misshandeln inte tycks ha ökat. Men då har inte den minskade sänkningen av
misshandeln som kan iakttas i jämförelsen mellan försöks- och
kontrollområden beaktats. I försöksområdena minskade kvinnomisshandeln
med 6 % och i kontrollområdena med 16 %. När det gäller rattfylleribrott
ökade dessa tydligt i experimentområdena, men forskarna säger att ökningen
kan bero på att polisen genomfört fler kontroller nära lördagsöppna
systembutiker. Det finns alltså en betydande osäkerhet kring hur resultaten av
utvärderingen ska tolkas.
Vänsterpartiet anser att alkohol och alkoholpolitik är en folkhälsofråga och
att totalkonsumtionsmodellen ur det perspektivet är viktig att bevara. Vi anser
även att det är viktigt att inte behandla de olika delarna inom alkoholpolitiken
som enskilda storheter. Vänsterpartiet anser att Sverige sedan inträdet i EU
gjort flera avsteg från den restriktiva alkoholpolitiken. Under de senaste åren
har beslut om höjda införselkvoter tagits, ölskatten har sänkts, försök med
lördagsöppet pågår och samtidigt kommer propåer om sänkning av
vinskatten.
Vänsterpartiet ser dessa förändringar som tydliga tecken på att
alkoholpolitiken alltmer förvandlas till en näringsfråga, i stället för att vara
 i
första hand en folkhälsofråga. Det är en utveckling som knyter an till hur EU
ser på alkoholpolitiken, och det inger allvarlig oro.
Ett motiv som anges för permanentning av lördagsöppet på Systembolaget
är servicenivån och behovet av ökad legitimitet för Systembolaget.
Vänsterpartiet anser att detaljhandelsmonopolet är utomordentligt viktigt att
bibehålla om talet om en restriktiv alkoholpolitik skall ha någon innebörd.
Självklart måste höga krav ställas på verksamheten vad gäller servicenivå och
kvalitet. Kvällsöppet och ett väl utbyggt butiksnät är led i ett sådant
servicetänkande, som Vänsterpartiet ställt sig bakom. Det är då intressant att
notera att systembolaget redan idag har ett högt förtroende hos allmänheten,
enligt den attitydundersökning som forskarna redovisat. Det finns alltså ett
gott förtroende hos allmänheten för dagens servicenivå, och tidigare
undersökningar har visat att de allra flesta inte vill ha lördagsöppet om det
resulterar i ökad misshandel. För Vänsterpartiet innebär detta att det torde
finnas ett gott utrymme för att förlänga försöket för att verkligen säkerställa
att några tydliga negativa följdverkningar inte uppstår.
Ett annat argument som brukar föras fram är att lördagsöppna
Systembutiker motverkar försäljning av svartsprit. Undersökningen ger inte
stöd för dessa tankar. Drygt 80 % av dem som köpt svartsprit angav att
öppettiderna inte spelade någon roll. Däremot spelade priset en avgörande
roll, vilket inte är förvånande.
Mot denna bakgrund anser Vänsterpartiet att riksdagen inte ska besluta om
lördagsöppet på Systembolaget i hela landet utan fortsätta försöksperioden
ytterligare 1 år och fortsätta att följa utvecklingen på samma sätt som nu
gjorts. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 5 april 2001
Ingrid Burman (v)
Rolf Olsson (v)
Lena Olsson (v)
Ulla Hoffmann (v)
Sven-Erik Sjöstrand (v)
Claes Stockhaus (v)
Yvonne Oscarsson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-04-06 Granskning: 2001-04-10 Bordläggning: 2001-04-17 Hänvisning: 2001-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)