med anledning av prop. 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen

Motion 2000/01:So61 av Lotta Nilsson-Hedström m.fl. (mp)

av Lotta Nilsson-Hedström m.fl. (mp)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen avslår förslaget om lördagsöppet.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att andra myndigheter skall ges möjlighet att överklaga beslut
om serveringstillstånd.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att för folkölsservering skall gälla samma regler som för
servering av annat öl.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att restaurangrapport skall avlämnas två gånger varje år.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att tillstånd för försäljning av folköl skall erfordras.
Inledning
Allt sedan inträdet i Europeiska unionen 1995 har den klassiska svenska
restriktiva alkoholpolitiken varit under luppen. Många av de verktyg som
som funnits för att nå de alkoholpolitiska målen har tagits bort, såsom låg
införselmängd, tät tillsynsstruktur, hög beskattning, grossistmonopol etc.
För oss som är införstådda med totalkonsumtionsmodellen och har
övertygelsen att ett nyktert folk är stommen i ett demokratiskt fungerande
samhälle, har den gradvisa anpassning till ett "kontinentalt förhållningssätt"
gentemot alkohol, dvs ett liberalt, redan åsamkat Sverige och svenskarna
betydande skador.
De senaste inslagen i denna tydliga reträtt är slappheten runt
folkölsförsäljningen och de utökade öppettiderna på Systembolaget. Det
senare visserligen under förebärande av att förväntade avigsidor inte infriats
och att man därför stärker Systembolagets ställning som ensamdistributör
istället för direktimport, smuggling, hembränning etc.
Förutom starka motargument mot vidgade öppettider avser denna motion
att behandla även andra punkter i propositionen "Vissa ändringar i
alkohollagen".
Lördagsöppet
Av erfarenhet vet man att sambandet mellan alkoholförtäring och
våldshandlingar är starkt. Det är belagt i mycken sociologisk forskning
och anses som allmänt känt. Därför angavs att försöket med förlängt
öppethållande på Systembolaget skulle utvärderas särskilt med avseende
på faktorer som dessa, innan öppethållandena skulle permanentas.
På 1980-talet stängde man de då lördagsöppna bolagen och kunde notera
en tämligen omedelbar sänkning av totalkonsumtionen i landet med ca 6 %
(källa IOGT). Det beteendemönstret torde vara giltigt än idag. Nu har efter
blott tio månader regeringen presenterat material som tycks ge belägg för att
våldet inte ökat i den utsträckning som skulle föranleda att behålla de gamla
öppettiderna. Den synnerligen korta tid förändringen verkat indikerar en
påtaglig brådska och därmed en iver att leda i bevis välsignelse för något som
man ändå tänkt att driva genom. Bara detta argument är egentligen tillräckligt
för att avfärda lördagsöppet.
Forskarna själva säger i sina egna slutsatser att "den korta
uppföljningstiden på 10 månader gör att felmarginalen kring skattningarna
är stora", dvs de underkänner i princip sina egna resultat.
Emellertid finns heller inga positiva effekter över huvud taget redovisade
för vad ett lördagsöppet Systembolag skulle ge, och det skälet är minst lika
tungt vägande.
Om man skärskådar en del av resultaten och slutsatserna finns också vissa
märkliga saker: I metodiken ingick t ex inte stickprovsundersökningar på
akutmottagningar i varken experiment- eller kontrollän, vilket borde ha gjorts.
Det hade inte varit problematiskt att mäta och hade givit en tydlig uppfattning
om alkoholrelaterade skador och våld under just lördagar.
Istället redovisas en ökning av försäljning i länen och man visar på att
försökslänens konsumtion/försäljning bara ökat med 3 %. I själva verket bör
man inte jämföra de båda gruppernas ökningssiffror med varandra, utan varje
grupps ökning med sitt eget ingångsvärde. Då får man vid handen att
försökslänens försäljning ökat med nästan 40 %!
Vidare ger de siffror som inrapporterats för minskande kvinnomisshandel
inte heller mycket till argument för öppethållande på lördagar; för
försökslänen är minskningen 6 %, och för kontrollänen 16 %. Våld i hemmet
är en vanlig företeelse som ofta inte anmäls och i vilken grad detta ökat görs
ingen analys av. Det gör också stor skillnad om man ser till det reellt
inrapporterade totala talet, istället för att enbart mäta minskningstalet
procentuellt. Man kan blott hoppas att minskningarna är reella och inte beror
på andra mätfaktorer, men det är allt annat än säkert.
Rattfylleriet har emellertid ökat och bara det kan tas som intäkt för att inte
öppna för större tillgänglighet!
I övrigt finns i metoder och resultat mer att kommentera, men som sagts
inledningsvis är den brådska med vilken denna statistik tillkommit i sig en
intäkt för misstänksamhet - varför hasta fram tunna bevis för en i relation till
de alkoholpolitiska målen så uppenbart kontraproduktiv åtgärd i övrigt? Att
EU ser alkohol som en jordbruksprodukt kan inte vara skäl nog för regeringen
att ändra svensk socialpolitik och alkoholrestriktionerna.
Överklagansrätt
Om en kommun underlåtit att fatta eller fattat olämpliga eller oriktiga
principiella beslut i alkoholserveringsärenden, bör rätt att överklaga dessa
ges till berörda lokala myndigheter inklusive socialtjänsten, samt
länsstyrelserna. Risken för godtycke eller hänsyn till andra mål än
alkoholpolitiska torde föreligga, liksom för jäv, även om
kommunaliseringen i stort måste anses som lyckad.
Rättssäkerhetsprinciper i allmänhet bjuder också att en säkerhetsventil
skapas i systemet för överprövning.
Serveringstider
Miljöpartiet menar att serveringstider även för folköl bör följa de
klockslag som eventuellt kommer att fastställas, med tanke på
ungdomsfylleriet.
Restaurangrapporten
Restaurangrapporten bör avlämnas två gånger per år för att säkra en
kontinuerlig uppföljning i enlighet med vad flera tunga remissinstanser
önskat.
Tillsynsavgifter
Avgift bör tas ut även för de tillstånd som beviljas för folkölsservering,
eftersom folkölet blivit ett ungdomsproblem.
Anmälan om ölförsäljning
Anmälan om ölförsäljning är för oss ett alltför svagt instrument för att få
bukt med folkölsproblematiken och den bristande efterlevnaden hos
detaljhandeln för ålderskontroll. Vår mening är att man aktivt bör söka
tillstånd även för folkölsförsäljning och debiteras motsvarande avgift.
Tillståndet skall dras in om man säljer till underåriga, eller brister i övriga
villkor.

Stockholm den 5 april 2001
Lotta Nilsson-Hedström (mp)
Per Lager (mp)
Marianne Samuelsson (mp)
Kerstin-Maria Stalin (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-04-06 Granskning: 2001-04-10 Bordläggning: 2001-04-17 Hänvisning: 2001-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)