med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor

Motion 2001/02:Bo27 av Knut Billing m.fl. (m)

av Knut Billing m.fl. (m)

1 Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens förslag om att sänka gränsvärdena för radon i befintlig bebyggelse.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen sin mening vad i motionen anförs om behovet av omedelbara forskningsinsatser för att fastställa vetenskapligt korrekta gränsvärden för befintlig bebyggelse.

  3. Riksdagen beslutar att inte tillsätta en utredning om möjligheterna att skapa ett nationellt register där uppgifter om radon- och ventilationsstatus kan samlas.

2 Gränsvärden för radon

I dag tillämpas ett gränsvärde på 400 Bq/m3 luft för befintliga byggnader och 200 Bq/m3 luft för nya byggnader. Gränsvärdena är satta mot bakgrund av vad som hittills ansetts vara tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Nu föreslår regeringen en sänkning av gränsvärdet för radon till 200 Bq/m3 luft även i befintliga byggnader. Riksdagen har tidigare fastställt ett gränsvärde i bebyggelse på 400 Bq/m3 luft. Att man nu föreslår en sänkning till 200 Bq/m3 luft måste tolkas som ett erkännande att nu gällande gränsvärde är högre än vad som kan försvaras. I propositionen redovisas dock inte några forskningsresultat som förespråkar det senare gränsvärdet framför det förra. Om regeringen underkänner tidigare satt gränsvärde borde också staten stå för finansiering och ersätta skador som det hittills varande gränsvärdet kan ha orsakat.

Naturligtvis känner vi en djup oro för konsekvenserna av radon i inomhusmiljö. Det måste dock anses som olämpligt att fastställa nya generella gränsvärden för befintliga byggnader, utan starkt stöd av forskningsresultat. Innan forskningen visat att nya gränsvärden är nödvändiga bör dagens gränsvärden kvarstå. Resurser bör läggas på information kring radon och forskningen på ämnet bör intensifieras.

3 Nationellt register

Regeringen föreslår i propositionen att Lantmäteriverket bör få i uppdrag att utreda hur uppgifter om radon- och ventilationsstatus kan samlas i ett nationellt register.

Vi ifrågasätter den registreringsiver som den socialdemokratiska regeringen hyser. Vi kan inte föredra ett system där staten registrerar allt den kommer åt – saker, personer och åtgärder. Register innebär att människors integritet inskränks. Människors frihet är hotad i ett land där statens registreringsiver går överstyr.

Stockholm den 9 april 2002

Knut Billing (m)

Inga Berggren (m)

Carl-Erik Skårman (m)

Ewa Thalén Finné (m)

Gunnar Axén (m)

Anna Lilliehöök (m)

Anna Kinberg (m)

Mikael Odenberg (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-04-09 Bordläggning: 2002-04-10 Hänvisning: 2002-04-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)