med anledning av prop. 2001/02:140 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska handelsbolag m.m.

Motion 2001/02:Sk41 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2001/02:140 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska handelsbolag m.m.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om retroaktivitet i lagstiftningen.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att samtidigt införa avskaffande av beskattning av näringsbetingade andelar och begränsning av rätten till avdrag.

Motivering

Den svenska kapitalvinstbeskattningen av företagsägda andelar innebär en systematisk trippelbeskattning av vinster genererade i företagssektorn. Den skapar en allt kraftigare konkurrenssnedvridning till nackdel för svenska företag när allt fler länder slopar beskattningen av företagsägda andelar.

Efter flera års utredande föreslog 1998 års Företagsskatteutredningar i ett gemensamt betänkande, ”Utdelningen av kapitalvinster på företagsägda andelar” (SOU 2001:11), att beskattningen av kapitalvinster på företagsägda andelar slopas. Utredningarna föreslog att de nya reglerna skulle träda i kraft redan från och med år 2002. En tidpunkt som sedan länge har passerats.

Regeringen aviserade emellertid i budgeten hösten 2001 att en förändrad lagstiftning med avskaffande av beskattning av näringsbetingade aktier och andra andelar skulle komma. Regeringen befarade att vetskapen om detta skulle innebära oönskad skatteplanering och den 6 december 2001 överlämnades till riksdagen en skrivelse innebärande en begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster på delägarrätter och andelar. Ikraftträdandet skulle vara omedelbart trots att inget förslag till lagtext fanns och trots att lagstiftningen på detta sätt skulle bli asymmetrisk.

En begränsning av avdragsrätten förutsätter att beskattningen på företagsägda andelar slopats. Något sådant förslag har inte lämnats till riksdagen. I stället föreslår nu regeringen i proposition 2001/02:140, med hänvisning till en skrivelse till riksdagen enligt 2 kap. 10 § regeringsformen, att avdragsrätten för förluster på näringsbetingande andelar begränsas redan från och med den 7 december 2001. I praktiken innebär förslaget att ett flertal företag helt tappar avdragsrätten för reella förluster på sådana andelar. Detta är oacceptabelt och vi anser att regeringens nu framlagda förslag därför skall avslås.

Lagstiftning när det gäller slopande av beskattning av näringsrelaterade andelar och avskaffande av avdragsrätt för sådana andelar bör enligt vår bestämda uppfattning ske samtidigt.

Förbudet mot retroaktiv skattelagstiftning är en grundlagsskyddad fri- och rättighet och därmed bör undantag därifrån självfallet tolkas med stor restriktivitet. För undantag krävs att riksdagen finner att det föreligger särskilda skäl. Det bör enligt förarbetena till regeringsformen vara fråga om skatteflykt eller kringgående av gällande skattelag.

Den 6 december lämnade regeringen en skrivelse med stöd av 2 kap.10 § regeringsformen till riksdagen. Avsikten med skrivelsen var att den nu föreslagna ändringen av rätten till avdrag för kapitalförluster på näringsbetingade delägarrätter och på andelar i handelsbolag som äger sådana andelar skulle få retroaktiv verkan från dagen efter inlämnandet av skrivelsen.

I förevarande fall är det, i varje fall när det gäller avdragsrätten för näringsbetingade aktier, fråga om avdrag för reella kostnader och således handlar det inte om skatteflykt eller kringgående av skattelag. Det är inte heller fråga om, såsom det åsyftas i förarbetena, kringgående av en gällande lagstiftning. Regeringen har endast aviserat att en lagstiftning för att avskaffa reavinstbeskattningen på näringsbetingade andelar skall komma, ovisst från och med när. Än mindre har något lagförslag presenterats för riksdagen.

Det är riksdagen som har att bestämma var gränsen för undantaget från retroaktivitetsförbudet skall gå. Skattelagar skall inte ges retroaktiv effekt utan starka skäl och då ändringar i lag måste ske på ett för de enskilda medborgarna godtagbart sätt anser vi att riksdagen bör avslå förslaget att lagen skall ha en retroaktiv verkan.

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Stockholm den 26 april 2002

Carl Fredrik Graf (m)

Carl Erik Hedlund (m)

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Catharina Hagen (m)

Stig Rindborg (m)

Stefan Hagfeldt (m)

Ola Sundell (m)

Inga Berggren (m)

Anna Kinberg (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-05-02 Bordläggning: 2002-05-13 Hänvisning: 2002-05-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)