med anledning av prop. 2001/02:182 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning

Motion 2001/02:Sf38 av Magda Ayoub m.fl. (kd)

av Magda Ayoub m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2001/02:182 i enlighet med vad som anförs i motionen.

Motivering

Regeringen föreslår i den framlagda propositionen att det införs en ny grund för avvisning i utlänningslagen som gör det möjligt att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning meddelat av annan stat som ingår i EU. Vidare föreslås att beslut om avvisning och utvisning grundade på hot mot den allmänna ordningen eller inre säkerheten får läggas till grund för beslut om återkallelse av ett svenskt uppehållstillstånd om det finns särskilda skäl därtill.

Kristdemokraterna stöder de påpekanden som flera remissinstanser gjort. Idag finns det stora skillnader mellan medlemsstaternas praxis på flykting- och asylområdet. Även tolkningen av flyktingbegreppet är olika i olika medlemsstater. Advokatsamfundet har anfört att ändamålet med direktivet är att möjliggöra erkännande av andra medlemsstaters beslut. Därmed finns det, enligt Advokatsamfundet, ingen skyldighet att genomföra direktivet i Sverige. Mot bakgrund av ovanstående anser Kristdemokraterna att Sverige bör avvakta det harmoniseringsarbete som pågår inom EU innan det ömsesidiga erkännandet av andra medlemsstaters beslut införs.

Stockholm den 12 juni 2002

Magda Ayoub (kd)

Inger Davidson (kd)

Rose-Marie Frebran (kd)

Fanny Rizell (kd)

Désirée Pethrus Engström (kd)

Kenneth Lantz (kd)

Dan Kihlström (kd)

Gunilla Tjernberg (kd)

Ingvar Svensson (kd)

Chatrine Pålsson (kd)

Lars Gustafsson (kd)

Rosita Runegrund (kd)

Ester Lindstedt-Staaf (kd)

Sven Brus (kd)

Yvonne Andersson (kd)

Erling Wälivaara (kd)

Ulla-Britt Hagström (kd)

Maria Larsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-06-12 Bordläggning: 2002-06-13 Hänvisning: 2002-06-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)