med anledning av prop. 2001/02:185 Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt

Motion 2001/02:Sf41 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag som innebär att människor som erhållit uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt erhåller adekvat hälso- och sjukvård även om de inte är folkbokförda i Sverige.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att familjer med barn efter två års vistelsetid i Sverige bör erhålla permanent uppehållstillstånd av humanitära skäl.

Inledning

Massflyktsutredningens förslag innebär att de människor som erhållit uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, under skyddstiden, skulle omfattas av tillämpningsområdet för lagen om mottagande av asylsökande. Detta skulle även gälla för de människor som efter det att uppehållstillståndet löpt ut fått tillstånd att delta i programmet för återvändande. Vidare menar utredningen att människorna under denna tid inte skall folkbokföras i Sverige. Detta kan komma att bli maximalt två år och upp till elva månader. Om det tillfälliga skyddet förlängs till ett år eller mera kan dock rådet besluta att folkbokföra personen.

Rätt till adekvat hälso- och sjukvård

Vid massflyktssituationer är människorna som drabbats under mycket hård psykisk press, inte alltför sällan är de skadade både psykiskt och fysiskt. Detta innebär att de kan ha stort behov av vård, ibland under längre perioder. Att inte folkbokföra dessa människor innebär att de under sin vistelse i Sverige (upp till två år) endast har rätt till akut sjukvård. Redan idag har hälso- och sjukvården stora problem med att definiera vad som skall klassas som akut sjukvård eller inte. Psykiska besvär räknas till exempel inte som akut sjukvård. Genom att inte ge människor fysisk och psykisk vård riskerar idén om ett deltagande i ett återvändandeprogram att misslyckas.

Även barnen kommer att påverkas indirekt genom att de vuxna, genom att inte folkbokföras, utesluts från vissa förmåner. Vidare påverkar föräldrarnas psykiska och fysiska hälsa barnen. Det är av yttersta vikt att man sätter in snabba effektiva åtgärder för att underlätta vistelsetiden i Sverige och för att underlätta ett eventuellt återvändande. Den tiden som människorna vistas i Sverige med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, får aldrig att komma att bli en passiv avvaktan på ett beslut. Vistelsetiden i Sverige måste präglas av ett aktivt deltagande där vårt samhälle ger verktyg för fortsatt utveckling. Regeringen bör återkomma med förslag som innebär att människor som erhållit uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt erhåller adekvat hälso- och sjukvård.

Permanent uppehållstillstånd för familjer med barn

Att först efter två år erhålla ytterligare ett års uppehållstillstånd för att delta i ett återvändandeprogram är orimligt, framförallt för barn. Under denna tid har barnen hunnit etablera sig och utvecklat ett socialt nätverk som kan vara smärtsamt att tvingas bryta upp från. Centerpartiet anser att familjer med barn, efter lång vistelsetid i Sverige bör erhålla permanent uppehållstillstånd av humantiära skäl. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 11 juni 2002

Birgitta Carlsson (c)

Kenneth Johansson (c)

Agne Hansson (c)

Rolf Kenneryd (c)

Gunnel Wallin (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-06-12 Bordläggning: 2002-06-13 Hänvisning: 2002-06-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)