med anledning av prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt

Motion 2001/02:Bo24 av Knut Billing m.fl. (m)

av Knut Billing m.fl. (m)

1 Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen beslutar att enkel majoritet skall krävas för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt i enlighet med vad som anförs i motionen.

  2. Riksdagen beslutar att medlemsinsatser skall uppräknas både i samband med återbetalning av medlemsavgift och vid antagande av ny medlem.

2 Kooperativ hyresrätt

I propositionen föreslås en lag om kooperativ hyresrätt. Kooperativ hyresrätt kan beskrivas som en mellanform mellan vanlig hyra och bostadsrätt. Det skall finnas två huvudtyper av föreningar. Föreningar enligt ägarmodellen som skall äga det hus där lägenheterna finns och föreningar enligt hyresmodellen som skall hyra lägenheterna av fastighetsägaren.

Utgångspunkten för moderat bostadspolitik är att människor själva skall kunna välja den bostad de önskar. Bostadsmarknaden skall styras av människors efterfrågan och fria val, inte av regleringar och politiska eller administrativa beslut. Bostadspolitiken skall ge förutsättningar för bevarande och utveckling av olika upplåtelseformer som kan tillgodose olika individers önskemål i olika skeden av livet. Vi stöder därför förslaget att införa kooperativ hyresrätt men är kritiska till regeringens förslag vad gäller krav på kvalificerad majoritet för ombildning och avsaknad av uppräkning av medlemsinsatserna i samband med återbetalning. Vi är också kritiska till aviserade förslag gällande kreditgarantier och lagstiftning för att hindra att kooperativa hyresrätter ombildas till bostadsrätter.

3 När kommer förslag om ägarlägenheter?

Regeringens oförmåga att komma med förslag angående upplåtelseformen ägarlägenheter är anmärkningsvärd. Under många år har vi krävt att upplåtelseformen skall införas, men det förefaller som om regeringen inte är intresserad av en upplåtelseform som inte passar de socialdemokratiska idéerna fullt ut.

Vi vill med vår politik göra det möjligt för fler att äga sin egen bostad. Ägande ger förutsebarhet och frihet för de boende. Äganderätten är en omistlig del i en demokrati som stärker människors oberoende, skapar trygghet och bidrar till integration. Ägandet och äganderätten är en viktig del i vår politik.

4 Kritik av regeringens förslag

4.1 Krav på kvalificerad majoritet

Enligt regeringens förslag skall beslut om ombildning till kooperativ hyresrätt fattas med kvalificerad majoritet som innebär att två tredjedelar av de boende måste gå med på förslaget.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har valt att försvåra alla hyresgästers möjligheter att ta över sina hus. I stället för anslutning från mer än hälften av hyresgästerna, krävs det nu två tredjedels majoritet för att en förening skall kunna göra intresseanmälan och för att den skall få förvärva en fastighet antingen som bostadsätt eller som kooperativ hyresrätt. Syftet med denna skärpning är att försvåra för människor som vill äga sin bostad.

De kvalificerade majoritetskraven måste snarast återställas till enkel majoritet.

4.2 Uppräkning av medlemsinsatser

Enligt regeringens förslag skall ingen uppräkning av medlemsinsatsen göras i samband med återbetalning av medlemsinsatser. Däremot föreslås en uppräkning få göras vid antagande av ny medlem. Detta är ett system och en inkonsekvens som vi inte kan ställa oss bakom.

En uppräkning innebär en värdesäkring av medlemsinsatsen, bland annat i tider med inflation. En uppräkning kompenserar den risk för förlust som annars finns. En medlem har svårare att skydda sig mot förluster än föreningen som förvaltar medlemsinsatsen. Medlemsinsatsen bör ses som ett lån eller en deposition som, åtminstone, skall inflationssäkras. Individens trygghet måste sättas före kooperativets välstånd. Uppräkning av medlemsinsats skall därför göras, likväl vid återbetalning som vid antagande av ny medlem.

4.3 Kreditgarantier

Det bör inte införas kreditgarantier specifikt för upplåtelseformen kooperativa hyresrätter. Samma förutsättningar måste gälla oavsett upplåtelseform. Det finns alternativ som bör kunna ersätta de aviserade kreditgarantierna. Ett alternativ kan vara bosparande enligt SOU 1994:121.

4.4 Upphörande av kooperativ hyresrätt

Regeringen har i propositionen resonerat kring möjligheten att förbjuda att kooperativa hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Regeringen anför i propositionen följande:

De kooperativa hyresgästernas intresse av stabilitet i sitt boende talar för att föreningsbeslut som får till följd att den kooperativa hyresrätten upphör eller övergår i annan form skall kunna komma till stånd enbart om en stark majoritet bland hyresgästerna önskar detta. Till detta kommer att kooperativ hyresrätt enligt regeringens mening bör vara en boendeform utan spekulativa moment. Utrymmet för hyresgästerna att ombilda sina nyttjanderätter till sådana former som går att utnyttja ekonomiskt bör därför vara begränsat.

Det är anmärkningsvärt att regeringen har funderingar på att lagstifta bort möjligheten för boende i kooperativa hyresrätter att ombilda till annan upplåtelseform. De boendes valfrihet skulle därigenom ha inskränkts kraftigt. I propositionen finns dock inte något förslag utan enbart ett resonemang kring denna inskränkning. Individens frihet och möjlighet att själv bestämma har därmed inte inskränkts ytterligare. Vi måste dock anmärka på det faktum att tanken förekommit, något vi ser mycket allvarligt på.

Stockholm den 13 december 2001

Knut Billing (m)

Inga Berggren (m)

Carl-Erik Skårman (m)

Ewa Thalén Finné (m)

Gunnar Axén (m)

Anna Lilliehöök (m)

Margareta Cederfelt (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-12-13 Hänvisningsförslag: 2001-12-14 Utskottsförslag: 2001-12-14 Granskning: 2001-12-14 Hänvisning: 2001-12-14 Bordläggning: 2001-12-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)