med anledning av prop. 2001/02:66 Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen

Motion 2001/02:T63 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att förlänga giltighetstiden för bemyndigandet för regeringen att mot en riskavspeglande avgift (inklusive administrativa kostnader) ikläda staten ekonomiska förpliktelser i form av garantier till försäkringsbolag för att återställa försäkringsskyddet till samma omfattning som tidigare vid skador för tredje man som följer av krig, terrorism och liknande för flygplatser och vissa s.k. handlingsagenter t.o.m. den 31 januari 2002.

Motivering

Riksdagen har två gånger tidigare, den 27 september och den 31 oktober 2001 beslutat att bemyndiga regeringen att ikläda staten ekonomiska förpliktelser i form av garantier till försäkringsbolag för att återställa försäkringsskyddet för företag inom flygbranschen.

Vänsterpartiet anser att beslutet i riksdagen den 27 september var ett riktigt beslut eftersom det vid tillfället inte fanns några marknadslösningar. Däremot var det Vänsterpartiets bestämda uppfattning att en statlig garanti endast kan vara och enbart skall vara en temporär lösning och inte en lösning på längre sikt.

I proposition 2001/02:66 ”Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen” återkommer regeringen med framställan om förlängning av bemyndigandet fram till och med den 31 januari 2002.

Regeringen skriver i proposition 2001/02:66 att det i dag finns marknadslösningar som ger ett skydd upp till 1 miljard US-dollar. Regeringen skriver vidare att det i dagsläget inte efterfrågas någon garanti i Sverige från något flygbolag för att täcka skador överstigande 750 miljoner US-dollar. Vänsterpartiet var även tidigare kritiskt inställda till att förlänga den statliga garantin. Vänsterpartiet anser därför att en ytterligare förlängning av den statliga garantin för att återställa försäkringsskyddet till flygbolag inte är nödvändig.

När det gäller försäkringsskyddet för flygplatser och handlingsföretag finns ännu inte några fullgoda marknadslösningar, och därför bör riksdagen besluta att förlänga bemyndigandet för regeringen att ställa ut garantier för dessas försäkringar.

Stockholm den 3 december 2001

Gudrun Schyman (v)

Hans Andersson (v)

Ingrid Burman (v)

Lars Bäckström (v)

Owe Hellberg (v)

Berit Jóhannesson (v)

Tanja Linderborg (v)

Maggi Mikaelsson (v)

Marie Engström (v)

Siv Holma (v)

Johan Lönnroth (v)

Stig Eriksson (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-12-03 Hänvisningsförslag: 2001-12-04 Utskottsförslag: 2001-12-04 Granskning: 2001-12-04 Hänvisning: 2001-12-04 Bordläggning: 2001-12-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)