med anledning av prop. 2002/03:123 Beskattning av vissa förmåner

Motion 2002/03:Sk16 av Jakob Forssmed m.fl. (kd)

av Jakob Forssmed m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om specifik beloppsgräns för vad som kan anses vara mindre värde.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förmånsbeskattning av friskvård som tillhandahålls av arbetsgivaren.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förmånsbeskattning av bilförmåner.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att hemresor, inställelseresor och intervjuresor från förmånsbeskattningssynpunkt skall likabehandlas oavsett till vilket land resorna går.

Propositionen

Regeringen föreslår i proposition 2002/03:123 en rad förändringar i inkomstskattelagen för inkomstslaget tjänst. Förmån för arbetsresa eller inställelseresa ska ej tas upp till beskattning i de fall andra skattepliktiga inkomster inte erhålls. Likaså förtydligas reglerna för avdrag för inställelseresa och hemresor inom EES samt skattefriheten för intervjuresor. Vad som utgör skattefri motion eller annan friskvård förtydligas samt beräkningen av värdet av kostförmån justeras.

Kristdemokraternas ståndpunkt

Förmåner av mindre värde

Regeringen föreslår att en skattefrihet för förmåner av mindre värde inte behöver införas. Kristdemokraterna delar inte regeringens uppfattning utan anser att en beloppsgräns för vad som är mindre värde bör införas och att om det sammanlagda värdet av de gåvor eller förmåner som erhållits under ett år från samma arbetsgivare understiger detta värde så ska de inte tas upp till beskattning. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på en sådan beloppsgräns. Kristdemokraterna anser att detta skulle vara värdefullt för inte minst ideella organisationer som på ett symboliskt vis vill belöna medarbetare.

Motion och annan friskvård

Kristdemokraterna ansluter sig till de remissinstanser som anser att arbetstagaren själv ska få välja den typ av motion som passar och att begränsningen istället bör utgöras av en beloppsgräns. Regeringen skapar med sitt förslag svårigheter för laguttolkningen när man anger att avdragen är giltiga i de fall det rör sig om ”enklare slag av motion och annan friskvård”. Kristdemokraterna ansluter sig återigen till de remissinstanser som istället förordar ett belopp som begränsar kostnaden för den fysiska träningen istället för att motionens former ska vara avgörande. På så vis får inkomsttagare en större frihet att välja en fysisk aktivitet som passar dem utan att det för den skull kostar mer för staten.

Bilförmån

Kristdemokraterna beklagar att regeringen valt att inte föreslå en särreglering av förmånsbeskattningen av installations- och distributionsbilar. Det är mycket underligt att regeringen anser att det är en privat förmån att äga en bil för fasta installationer och som är utrustad på ett sätt som gör det omöjligt att bruka den för privata ändamål. Kristdemokraterna anser att regeringen har kommit till fel slutsats i denna fråga och anser därför att man bör återkomma med förslag till riksdagen om hur förmånsbeskattningen på installations- och distributionsbilar ses över.

Inställelseresor, hemresor m.m

Kristdemokraterna anser inte att regeringen på ett tydligt sätt förklarar varför skattefriheten för inställelseresor och hemresor ska begränsas till resor inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I propositionen skriver regeringen: ”I och med att utgifter för hemresor har karaktär av privata levnadskostnader bör enligt regeringens mening en utökning av avdragsmöjligheten till att omfatta resor i områden utanför EES endast ske om starka skäl talar för det.” Regeringen konstaterar på samma vis att detta gäller såväl inställelseresor som intervjuresor. Kristdemokraterna förstår överhuvudtaget inte hur regeringen resonerar i detta fall. Varför blir avdragsrätten mer rimlig inom EES än utanför bara för att regeringen anser att dessa resor är av privat natur? Detta förklaras överhuvudtaget inte.

Kristdemokraterna inser liksom regeringen att svenskars arbetsmarknad utanför Sverige i större utsträckning är inom EES-området (EG-länderna, Norge, Island och Lichtenstein). Men varför svenskar som gör intervjuresor eller inställelseresor utanför detta området ska särbehandlas negativt finner vi ingen rationell förklaring till. Kristdemokraterna anser därför att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till hur hemresor, inställelseresor och skattefria intervjuresor kan behandlas lika oavsett om de sker till EES-land eller annat land. För att motverka missbruk av en sådan avdragsrätt bör en beloppgräns införas för denna typ av resor oavsett till vilket resmål de sker.

Stockholm den 11 juni 2003

Jakob Forssmed (kd)

Lars Gustafsson (kd)

Mats Odell (kd)

Stefan Attefall (kd)

Olle Sandahl (kd)

Annelie Enochson (kd)

Maria Larsson (kd)

Lars Lindén (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-06-12 Hänvisning: 2003-06-13 Bordläggning: 2003-06-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)