med anledning av prop. 2002/03:128 Företrädaransvar m.m.

Motion 2002/03:Sk19 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om handläggningstid i domstol.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att garantera företrädare muntlig förhandling i länsrätt och kammarrätt om denne begär det.

Propositionen

Regeringen föreslår i proposition 2002/03:128 Företrädaransvar m.m. förändringar inom skattebetalningslagen när det gäller företrädaransvar. Rättsläget återställs till det som rådde före skattebetalningslagens stiftande och de subjektiva rekvisiten uppsåt och oaktsamhet återinförs. Dessutom föreslås att beslut om företrädaransvar ska fattas av allmän förvaltningsdomstol och inte vanlig domstol.

Kristdemokraternas ståndpunkt

Kristdemokraterna anser att regeringens proposition till stora delar utgör en förbättring jämfört med den lagstiftning som gäller idag.

Handläggningstid

Kristdemokraterna anser liksom Företagarnas riksorganisation att det finnas en tidsgräns för hur lång tid det ska få gå innan skattemyndigheten måste ha träffat en överenskommelse med företrädaren eller ansökt om företrädaransvar hos förvaltningsdomstol. Likaså måste det existera en tidsgräns för hur lång tid handläggningen ska få ta i domstol.

För personer som blandas in i denna typ av skattemål är tidsåtgången av helt avgörande natur, och det är rimligt att lagstiftaren skapar fasta och förutsägbara spelregler för detta.

Muntlig förhandling

Enligt regeringens proposition ska företrädare garanteras muntlig förhandling i länsrätt och kammarrätt endast om det finns anledning att anta att betalningsskyldighet kommer att fastställas. Kristdemokraterna anser att denna formulering är onödigt vag och anser därför att muntlig förhandling i kammarrätt och länsrätt ska garanteras företrädaren oavsett vad det finns för skäl att på förhand anta om utgången av förvaltningsdomstolens beslut.

Stockholm den 10 juni 2003

Lars Gustafsson (kd)

Jakob Forssmed (kd)

Mats Odell (kd)

Stefan Attefall (kd)

Annelie Enochson (kd)

Maria Larsson (kd)

Lars Lindén (kd)

Olle Sandahl (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-06-12 Hänvisning: 2003-06-13 Bordläggning: 2003-06-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)