med anledning av prop. 2002/03:128 Företrädaransvar m.m.

Motion 2002/03:Sk21 av Anna Grönlund m.fl. (fp)

av Anna Grönlund m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens förslag om att mål om betalningsskyldighet skall handläggas av förvaltningsdomstol.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om definiering av begreppet företrädare.

Motivering

Regeringen presenterar i propositionen ett förslag om vissa förändringar i skattebetalningslagen (1997:483) i fråga om företrädaransvar och förändringar i lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter (2001:1227) vad gäller utlandsbetalningar.

Folkpartiet accepterar huvuddragen i förslagen. Det finns dock några punkter där förändringar bör ske.

Regeringen föreslår att beslut om betalningsskyldighet skall handläggas av allmän förvaltningsdomstol. Här är Folkpartiet av en annan åsikt. Folkpartiet anser att målen även i fortsättningen ska hanteras av allmänna domstolar med tingsrätt som lägsta instans med överklagan i hovrätterna och Högsta domstolen som sista instans. Som motiv kan nämnas att de mål det är fråga i allt väsentligt har likhet med andra tvistemål. Frågan är ju ett avgörande mellan privatpersoner och staten om betalningsansvar. Regeringen förbiser Lagrådets synpunkter att regeringen inte presenterat övertygande skäl för att flytta processen till allmän förvaltningsdomstol. Flera andra remissinstanser har också avstyrkt förslaget. Förslaget bör avslås.

Definition av företrädare

Regeringen anser inte att det finns tillräckliga skäl för att införa en definition av begreppet företrädare. Folkpartiet anser att det borde införas en sådan definition. Externa styrelseledamöter i små och medelstora bolag har knappast en sådan insyn i bolagets skötsel att man kan sägas ha ett bestämmande inflytande i bolaget. Det är inte rimligt att alla styrelseledamöter skall vara tvungna att löpande varje månad hålla kontroll över att bolaget fullgör sina skatteinbetalningar. Om detta ansvar definieras så att ansvaret i vart fall ej automatiskt åvilar alla styrelseledamöter skulle man uppnå den vinsten att det blir lättare att rekrytera styrelseledamöter, vilket är önskvärt ur många olika skäl. Regeringen bör få i uppdrag att definiera begreppet företrädare.

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Stockholm den 10 juni 2003

Anna Grönlund (fp)

Gunnar Andrén (fp)

Anne-Marie Ekström (fp)

Karin Pilsäter (fp)

Erling Bager (fp)

Christer Nylander (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-06-12 Hänvisning: 2003-06-13 Bordläggning: 2003-06-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)