med anledning av prop. 2003/04:163 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

Motion 2003/04:Sk45 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2003/04:163.

  2. Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer till riksdagen med ett förslag till permanent skattelättnad för hushållstjänster inklusive reparationer av bostadshus enligt de riktlinjer som anges i motionen samt att dessa vad avser reparationer av bostadshus, inklusive privatbostadsrätter och den del av hyreshus som utgör en värderingsenhet för bostäder, skall gälla för arbete som utförs från den 15 april 2004.

Motivering

Regeringen har på nytt satsat på en av dessa kortsiktiga stimulansåtgärder med oklar effekt. Regeringen tror sig åstadkomma en förskjutning i byggaktivitet till perioden 14 april 2004 till 30 juni 2005 från perioden andra halvåret 2005 och senare. Vi vet av lång erfarenhet att denna typ av ”fine tuning” av politiken oftast misslyckas.

Det finns minst två skäl till att avvisa regeringens förslag. För det första är åtgärden som ovan sagts av mycket oklar effektivitet. För det andra har regeringen inte beaktat viktiga jämställdhetsaspekter trots tidigare påpekanden.

Byggnadsverksamheten är sedan lång tid bland de mest reglerade sektorerna. Fortfarande är den politiska inblandningen omfattande. Det är därför ett kvitto på det politiska misslyckandet att det är just denna bransch som anses behöva extra åtgärder. Regeringens förslag riskerar att främst innebära en omfördelning av verksamheten inom byggsektorn till den del som får stöd. Som konjunkturåtgärd riskerar den således att missa målet.

Riksdagens revisorer har granskat tidigare ROT-avdrag. Skatteutskottet påtalade som följd av detta att ett analys- och utvärderingsarbete måste ta hänsyn till relevanta jämställdhetsperspektiv. Detta har tydligen regeringen inte brytt sig om eftersom man föreslår ett selektivt stöd till en så manligt dominerad bransch.

Vi vill istället för en temporär stödinsats av tvivelaktig effektivitet förorda en permanent skattelättnad till hushållstjänster inklusive husreparationer. Vi vill åstadkomma en permanent lättnad för hushållen genom att de ges möjlighet att till överkomligt pris köpa hushållstjänster ”vitt”. När det gäller åtgärder för att få fart på byggande har Folkpartiet i partimotion redovisat mera effektiva åtgärder som bl.a. ökar konkurrensen inom byggandet och ger ett bättre hyressättningssystem.

Om det fanns möjlighet att köpa hushållstjänster till överkomligt pris skulle det minska stressen för många, inte minst för småbarnsfamiljer. Eftersom det fortfarande är kvinnorna som tar huvudansvaret för hushållsarbetet skulle fler privata hushållstjänster särskilt underlätta för fler kvinnor att förena familjeliv med arbete. Folkpartiet vill därför sänka skatten på hushållsnära tjänster så att det ”vita” timpriset sänks. Vi har länge slagits för detta. Det är uppenbart att det finns behov av hjälp eftersom ”svarta” hushållstjänster förekommer i så stor utsträckning.

Ett annat viktigt argument för att göra hushållsnära tjänster ”vita” är att de som arbetar inom dagens ”svarta” tjänstesektor inte har någon anställningstrygg­het eller trygghet vid sjukdom och arbetslöshet och inte tjänar in några pensionspoäng. Men regeringen visar inga tecken på att vilja möjliggöra för stressade barnfamiljer att få en liten fristad i en annars pressad tillvaro. Även här är likhetstanken överordnad, viktigare än att i praktiken göra det möjligt med lika villkor för kvinnor och män är att alla sköter städningen själva. Om det fanns möjlighet att köpa hushållstjänster till ett mer överkomligt pris skulle det minska stressen för många.

I praktiken överger man dock själv denna likhetstanke när man ger ett stöd genom skattelättnad för enbart byggsektorn.

Folkpartiet vill införa en skattereduktion för inköp av hushållsnära tjänster som tvätt, städning, matlagning m.m. Den bör också kunna omfatta reparationer av det slag som regeringen nu vill stödja. Skattereduktionen ska ligga i företaget på halva totala arbetskostnaden. Fördelarna med detta är många. Nya företag kommer att uppstå inom en sektor där det finns en klar efterfrågan i dag. Arbete som i dag görs svart kommer att utföras vitt och kunna beskattas. De som får ekonomisk möjlighet att köpa tjänsterna får mer valfrihet och har möjlighet att arbeta mer. En sådan permanent åtgärd ger mycket större effekter än temporära stödinsatser av det slag regeringen förordar.

Regeringen bör därför återkomma med ett förslag enligt dessa riktlinjer snarast så att skattelättnaden kan träda i kraft från den 1 januari 2005. Folkpartiet har finansierat åtgärden inom ramen för vårt budgetalternativ. Med hänsyn till att många kan ha anpassat sig till regeringens förslag om skattelättnad på byggnadsreparationer retroaktivt från den 15 april i år bör förslaget innebära att skattelättnad för byggnadsreparationer ska gälla från den 15 april 2004.

Stockholm den 14 juni 2004

Anna Grönlund Krantz (fp)

Gunnar Andrén (fp)

Anne-Marie Ekström (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-06-14 Bordläggning: 2004-06-15 Hänvisning: 2004-06-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)