med anledning av prop. 2004/05:151 Ändringar i lagen om trängselskatt

Motion 2004/05:Sk18 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2004/05:151 i dess helhet.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lagen (2004:629) om trängselskatt bör upphävas från den 1 januari 2006.

Propositionens innehåll

Regeringen föreslår i proposition 2004/05:151 vissa ändringar i den karta av vilken det framgår var betalstationerna för uttag av trängselskatt skall placeras (lag om trängsel­skatt, SFS 2004:629). Av den till riksdagen översända - mycket otydliga - kartan framgår att ändringarna tydligen avser Stockholms kommun och inte någon annan ort i riket.

Av propositionen framgår vidare att det är Vägverket som på grundval av en skrivelse (dnr Fi2005/381) till Finansdepartementet önskat flytta betalstationerna.

Också Stockholms universitet har i en senare skrivelse till Finansdepartementet (dnr Fi2005/381) påtalat att betalstationerna inte bör klyva Stockholms universitet i den del som är belägen vid Frescati.

Vägverket och Stockholms universitet har alltså helt skiljaktiga motiveringar för sina respektive förslag.

Motivering

Det är nu tredje gången inom mindre än ett år som regeringen till riksdagen översänder förslag till ny lagstiftning ifråga om införande av trängselskatt. Frågorna blir därmed också allt mer absurda och detaljstyrande: Nu belastas 349 riksdagsledamöter, utskottskanslier och hela riksdagsförvaltningen i övrigt med den i grunden för landet synnerligen perifera frågan om några betalstationer norr om Roslagstull i Stockholm skall placeras vid Ålkistan på Roslagsvägen mot Norrtälje eller, som tidigare beslutats, några hundra meter längre söderut.

Är det verkligen regeringens mening att Sveriges riksdag skall behöva besluta om sådana här saker gång efter annan?

Riksdagen beslutade i juni 2004 att bifalla regeringens förslag till lag (2004:629) om trängselskatt. Folkpartiet kritiserade lagförslaget dels i sak, dels vad gäller formerna för dess tillkomst.

Efter riksdagsbeslutet 2004 har trängselskattelagens brister, dels i sak, dels juridiskt, blivit tydliga för envar.

Mot denna bakgrund föreslår vi att riksdagen beslutar att upphäva lagen (2004:629) om trängselskatt, som trädde i kraft den 1 januari 2005, från den 1 januari 2006, ett beslut som i sin tur omgående skulle befria alla domstolar från ytterligare bekymmer för denna lagstiftning.

Därmed bortfaller också behovet av att behandla regeringens senaste ändringsförslag i lagen om trängselskatt.

Om Folkpartiets förstahandsyrkande ej skulle vinna riksdagens bifall, yrkar vi emellertid också avslag på regeringens proposition 2004/05:151.

Stockholm den 27 april 2005

Anna Grönlund Krantz (fp)

Gunnar Andrén (fp)

Anne-Marie Ekström (fp)

Torkild Strandberg (fp)

Karin Pilsäter (fp)

Carl B Hamilton (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-04-29 Bordläggning: 2005-05-09 Hänvisning: 2005-05-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)