med anledning av prop. 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre

Motion 2005/06:So37 av Kenneth Johansson m.fl. (c, m, fp, kd, mp)

av Kenneth Johansson m.fl. (c, m, fp, kd, mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett nationellt kompetenscentrum för anhörigfrågor bör förläggas till Dalarnas forskningsråd i Falun.

Motivering

På grund av den demografiska och samhällsekonomiska utvecklingen har en ökad börda lagts på anhöriga till vårdbehövande äldre och andra närstående under senare år. Regeringen har därför uppdragit åt Socialstyrelsen att utarbeta riktlinjer för ett nationellt kompetenscentrum för anhörigfrågor. Genom ett sådant kan kunskapsutveckling och forskning påskyndas och styras mot en mer tillämpad och praktisk inriktning.

Enligt vår mening bör ett sådant kompetenscentrum förläggas i anslutning till en etablerad FoU-verksamhet med en bred kontaktyta i samhället. Där bör finnas relevant vetenskaplig kompetens med kunskap om och vana vid arbete med anhörigfrågor.

Dalarnas forskningsråd bildades 1981 och är en av landets äldsta regionala organisationer för forskning och utvecklingsarbete inom offentlig sektor. Där har ett brett arbete med inriktning på en mängd olika samhällsfrågor utvecklats. Arbetet är i stor utsträckning länsövergripande. Äldrefrågorna har en mycket viktig plats, och Äldreforum vid Dalarnas forskningsråd är idag ett av landets mest etablerade och välkända regionala FoU-centrum inom äldre­området.

Dalarnas forskningsråd har hög vetenskaplig kompetens med disputerade forskare på många områden. Äldreforum disponerar kvalificerad personal inom medicin, samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Det finns också särskild vetenskaplig kompetens inom ett område av central betydelse för ett kompetenscentrum för anhörigfrågor, nämligen kommunikationen mellan vetenskap och praktik. Detta tillsammans med Dalarnas forskningsråds goda kontakter med andra FoU-centrum inom äldreområdet, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger goda förutsättningar för att den kunskap som genereras förs vidare till såväl praktiken som akademin.

Med stöd av Socialstyrelsen och i samarbete med Dalarnas Kommunförbund genomförde Dalarnas forskningsråd år 1997 projektet Dalarna – anhöriglän 1997. Projektet fick stor nationell betydelse och bildade startpunkten för det intensivare arbete med anhörigfrågor som kom igång vid slutet av 1990-talet. Därefter har Dalarnas forskningsråd genomfört ett flertal projekt inom anhörigområdet och bidragit aktivt till den nationella kunskapsuppbyggnaden. Goda vetenskapliga kontakter har skapats, både regionalt, nationellt och internationellt.

Med hänvisning till Dalarnas forskningsråds goda förankring i både vetenskapssamhället och i praktiken och till dess upparbetade kompetens i frågor av relevans för anhörigstödet anser vi att ett nationellt kompetenscentrum för anhörigfrågor bör förläggas till denna organisation.

Stockholm den 3 april 2006

Kenneth Johansson (c)

Rolf Gunnarsson (m)

Lennart Fremling (fp)

Ulrik Lindgren (kd)

Jan Lindholm (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-04-06 Bordläggning: 2006-04-07 Hänvisning: 2006-04-18
Yrkanden (1)