med anledning av prop. 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre

Motion 2005/06:So38 av Erik Ullenhag m.fl. (fp)

av Erik Ullenhag m.fl. (fp)
[1]

Nationell handlingsplan för äldreomsorgen, slutrapport. Socialstyrelsen 2002.

[2]

Social tillsyn 2003, Socialstyrelsen och länsstyrelserna.

[3]

Kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning, Socialstyrelsen 2004.

[4]

Äldrestatistik 1998 och 2002, Socialstyrelsen.

[5]

Rapport – Trygghet på ålderns höst. Socialdemokraterna 2002.

[6]

Äldrestatistik 2004, Socialstyrelsen.

[7]

Proposition 1999/2000:79, Från patient till medborgare.

[8]

Dagens Samhälle 38/2005.

[9]

Anmälda brott, preliminär statistik för år 2005, BRÅ.

[10]

SCB:s ULF-undersökning, www.scb.se.

[11]

Kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre, Socialstyrelsen m.fl. 2003.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-04-06 Bordläggning: 2006-04-07 Hänvisning: 2006-04-18
Yrkanden (16)