med anledning av prop. 2005/06:116 Förenklade redovisningsregler, m.m.

Motion 2005/06:L11 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en uppföljning av reglerna om skyldighet för ideella föreningar, registrerade trossamfund och samfällighetsföreningar m.m. att avsluta den löpande bokföringen.

Motivering

Enligt det förslag som regeringen presenterar i propositionen ska alla som är bokföringsskyldiga avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning eller årsbokslut. Normalt avslutas den löpande bokföringen med något slag av bokslut, antingen en årsredovisning eller ett årsbokslut. Vissa företag omfattas emellertid inte av kravet på att upprätta sådana. Det gäller i praktiken främst vissa enskilda näringsidkare, ideella föreningar och registrerade trossamfund samt vissa handelsbolag där samtliga bolagsmän är fysiska personer. De är bara skyldiga att upprätta ett bokslut om vissa krav är uppfyllda. Denna begränsning tillkom redan i anslutning till tillkomsten av 1976 års bokföringslag. Som motivering anfördes bl.a. att bestämmelserna om årsbokslut i alltför stor utsträckning hade utformats med de stora och medelstora företagen i blickfånget och att de mindre näringsidkarna kunde få svårt att följa bestämmelserna. Vid tillkomsten av 1999 års bokföringslag framhölls, såvitt gäller enskilda näringsidkare, att skattemyndigheten ibland är den enda utomstående som har något påtagligt intresse av närmare information om företagets ekonomiska förhållanden och att skattemyndigheten ändå får den information som den behöver genom näringsidkarens deklaration. I fråga om små ideella föreningar uttalades bl.a. att det borde överlämnas till medlemmarna själva att avgöra om något bokslut borde upprättas.

Ideella föreningar, registrerade trossamfund och samfällighetsföreningar omfattas således av undantaget enligt nuvarande bestämmelser. En del av dessa juridiska personer är helt eller delvis skatteskyldiga medan andra inte är det. I fråga om sådana föreningar borde argumentet om att det borde överlämnas till medlemmarna att själva avgöra om något bokslut ska upprättas fortfarande synas ha bärkraft. Samtidigt menar regeringen att det kan synas inkonsekvent om exempelvis en ideell förening med en halv miljon kronor i årlig omsättning inte ska vara bokslutspliktig medan en enskild näringsidkare ska vara det oavsett hur liten omsättningen är. Särskilt inkonsekvent blir det om den ideella föreningen bedriver något slag av näringsverksamhet och det föreligger uppgiftsskyldighet gentemot Skatteverket, anför regeringen vidare.

De juridiska personer som det här är fråga om för att över huvud taget vara bokföringsskyldiga måste bedriva näringsverksamhet, ha förhållandevis stora tillgångar eller så är föreningen moderföretag i en koncern. Även i ideella föreningar m.m. som uppfyller något av dessa krav framstår det enligt regeringen som rimligt att verksamhetens resultat och ställning sammanställs på något sätt i varje fall en gång om året. Det stora flertalet föreningar som det här är fråga om torde enligt regeringen också redan i dag upprätta något slag av sammanställningar i samband med årets slut. Det sagda menar regeringen talar för att undantaget tas bort helt och hållet. Det anförs vidare att en särskild fördel med det är att lagen blir enklare och får en mera konsekvent struktur.

Effekten blir alltså att samtliga bokföringsskyldiga ideella föreningar, registrerade trossamfund m.m. blir skyldiga att upprätta ett bokslut. I enskilda fall kan detta komma att upplevas som att ideell verksamhet belastas med en ny administrativ börda. Vissa mindre företag (med en nettoomsättning som uppgår till högst 3 miljoner kronor) ska kunna upprätta ett s.k. förenklat årsbokslut. Formerna för ett sådant förenklat årsbokslut ”bör kunna anpassas till omständigheterna i det enskilda fallet”. När det gäller verksamhet där det föreligger uppgiftsskyldighet gentemot Skatteverket, är det enligt regeringen rimligt att bokslutet har väsentligen samma form som det bokslut som ska tillställas Skatteverket. Om verksamheten inte är av det slaget, bör bokslutet kunna ges en ännu mera schematisk utformning. I sådana fall bör det vara tillräckligt att bokslutet ges en liknande utformning som en sådan sammanställning över räkenskaperna som en icke-bokföringsskyldig stiftelse enligt 3 kap. 2 § stiftelselagen ska upprätta. Om bokslutet ges en så enkel struktur, torde enligt regeringen ett krav på bokslut även i de mindre bokföringsskyldiga föreningarna inte framstå som betungande utan tvärtom enbart återspegla god sedvana inom föreningslivet.

Kristdemokraterna värnar om de ideella föreningarna, de registrerade samfunden och samfällighetsföreningarna. Reglerna kring dessa får inte hämma dem genom att vara alltför administrativt betungande. Kristdemokraterna vill därför se en uppföljning av de föreslagna reglerna för att garantera att de inte hindrar de ideella föreningarna och de registrerade samfunden i deras verksamhet. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 21 mars 2006

Yvonne Andersson (kd)

Ingemar Vänerlöv (kd)

Ingvar Svensson (kd)

Helena Höij (kd)

Peter Althin (kd)

Olle Sandahl (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-03-21 Bordläggning: 2006-03-22 Hänvisning: 2006-03-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)