med anledning av prop. 2005/06:116 Förenklade redovisningsregler m.m.

Motion 2005/06:L9 av Jan Ertsborn m.fl. (fp, kd)

av Jan Ertsborn m.fl. (fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om företagens skyldighet att redovisa de anställdas sjukfrånvaro och könsfördelningen inom företagens ledningar.

Motivering

I propositionen lämnar regeringen förslag om ändringar i bl.a. reglerna om bokföringsskyldighet för mindre företag. Reglerna om löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och arkivering föreslås bli enklare. Detta sker genom att befintliga bestämmelser ändras eller upphävs samt genom att mer komplicerade bestämmelser blir tillämpliga endast på större företag.

Allians för Sverige instämmer i regeringens förslag som är i linje med förslag som alliansen lagt i tidigare motioner. Krångliga regler är ofta extra kostsamma för mindre företag som inte har samma möjligheter att anlita professionella experter som större företag har. Propositionen definierar en gräns mellan större och mindre företag. För att företag ska räknas som ett större företag måste det uppfylla mer än ett av följande villkor:

  1. Det ska ha haft minst 50 anställda i genomsnitt de två senaste åren.

  2. Balansomslutningen ska ha varit minst 25 miljoner kronor om året de senaste två åren.

  3. Nettoomsättningen ska ha uppgått till minst 50 miljoner kronor om året de senaste två åren.

Företag som räknas som mindre företag föreslås bli undantagna från vissa bestämmelser. Förslagen i propositionen innebär därför vissa förenklingar av regelbördan för mindre företag, vilket vi välkomnar.

Allians för Sverige anser dock att det är märkligt att regeringen inte valt att undanta mindre företag från två kostsamma redovisningskrav som särskilt nämns i propositionen. Det handlar om skyldigheten att redovisa de anställdas sjukfrånvaro samt fördelningen mellan män och kvinnor i företagens ledningar.

Allians för Sverige anser att denna skyldighet endast borde gälla för större företag. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Stockholm den 21 mars 2006

Jan Ertsborn (fp)

Yvonne Andersson (kd)

Martin Andreasson (fp)

Ingemar Vänerlöv (kd)

Mia Franzén (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-03-21 Bordläggning: 2006-03-22 Hänvisning: 2006-03-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)