med anledning av prop. 2005/06:129 Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier

Motion 2005/06:Sf25 av Per Westerberg m.fl. (m)

av Per Westerberg m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om analys av hur lagförslagen förhåller sig till Genèvekonventionen, andra folkrättsliga åtaganden som Sverige anslutit sig till samt vår egen grundlag.

Innehåll

I propositionen genomförs i svensk rätt ett direktiv (2004/82/EG) om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare.

I utlänningslagen införs bestämmelser som innebär att transportörer som luftvägen transporterar passagerare till Sverige från en stat som inte tillhör Europeiska unionen och som inte heller slutit avtal om samarbete enligt Schengenkonventionen skall – på begäran av en polismyndighet – föra över information om de ankommande passagerarna så snart incheckningen har avslutats.

Transportörer som underlåter att föra över uppgifter eller lämnar felaktiga uppgifter skall betala en särskild avgift – som bestäms till högst 46 000 kr.

Dessutom genomförs genom propositionen ett annat direktiv, 2004/114/EG, som gör det möjligt att återkalla tidsbegränsade uppehållstillstånd för studier om det framkommer att förutsättningarna för att bevilja uppehållstillståndet inte längre föreligger.

Regeringen har gjort ett dåligt bakgrundsarbete

Bland annat Advokatsamfundet framför i sitt remissvar kraftig kritik mot regeringens förslag att utvidga transportörsansvaret. Samfundet anför bl.a. att förslagets förenlighet med Genèvekonventionen och andra grundläggande folkrättsliga åtaganden kan ifrågasättas.

Att varken detta eller förslagens förhållande till grundlagen analyseras i propositionen eller den bakomliggande utredningen är en allvarlig brist.

Vi uttryckte principiell tveksamhet även förra gången transportörsansvaret utvidgades, då till att avse ansvar för transportörer att kontrollera erforderliga handlingar hos passagerare.

Vår tveksamhet har inte blivit mindre sedan dess. Regeringen har gjort ett dåligt bakgrundsarbete. Sverige behöver inte och bör inte agera som EU:s försvarsadvokat. Om det finns delar i Schengensamarbetet som kan anses stå i strid med värnet om den enskilda människans rätt till att söka asyl är det en viktig uppgift att reagera. Sverige kan inte utan vidare tvingas anta regelsystem som strider mot principer som vi i andra sammanhang håller högt. Vidare har Sverige undertecknat Genèvekonventionen, och genom Romfördraget art. 63 åläggs medlemsländerna att fatta beslut i enlighet med Genèvekonventionen. Vi måste vara beredda att ompröva och utvärdera om vi stöter på felaktigheter, även när dessa kommer i form av direktiv från EU. Det finns uppenbarligen tveksamheter i det nu aktuella lagförslaget. Mot bakgrund härav föreslår vi att riksdagen ger regeringen som sin mening till känna att en översyn bör företas av hur det nu aktuella direktivet förhåller sig till centrala delar i folkrätten.

Sverige bör inte utvidga transportörsansvaret utan en ansvarsfull analys av hur förslagen förhåller sig till Genèvekonventionen, andra folkrättsliga åtaganden som Sverige anslutit sig till samt vår egen grundlag.

Stockholm den 5 april 2006

Per Westerberg (m)

Tobias Billström (m)

Anna Lilliehöök (m)

Anita Sidén (m)

Anne-Marie Pålsson (m)

Anne Marie Brodén (m)

Karin Enström (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-04-05 Bordläggning: 2006-04-06 Hänvisning: 2006-04-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)