med anledning av prop. 2005/06:129 Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier

Motion 2005/06:Sf27 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (v)

av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår förslaget till lag om passagerarregister och samtliga förslag till ändringar i gällande lagstiftning som grundas på EG-direktivet om överförande av passageraruppgifter.

Bakgrund

Direktivet 2004/82/EG om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare uppges syfta till att förbättra gränskontrollerna, bekämpa olaglig invandring och utgöra ett led i kampen mot terrorism.

Motivering

Förslaget utgör en ytterligare skärpning av det s.k. transportöransvaret som kortsluter Genèvekonventionen och driver tranportörerna till diskriminering på grund av ras och hudfärg. Det är skamligt att fortsätta vandringen längs denna väg. Historiens dom över EU:s främlingsfientliga politik kommer att bli mycket hård.

Vänsterpartiet instämmer med de remissinstanser som kritiserar förslaget för att kränka de mänskliga rättigheterna. Juridiska fakulteten vid Lunds universitet påpekar att lagförslaget saknar en reglering som tryggar efterlevnaden av refoulementförbudet och att transportföretagen kommer att eliminera risken för särskilda avgifter genom att stoppa skyddsbehövande personer som saknar resedokument eller uppvisar falska resedokument. Sveriges Advokatsamfund avstyrker förslaget. Man anser att det kommer att leda till ytterligare försämringar av asylrätten och ifrågasätter dess förenlighet med Genèvekonventionen och andra folkrättsliga åtaganden. Amnesty International, Svenska sektionen, anser att förslaget kommer att ytterligare försvåra för personer som är på flykt att ta sig till säkerhet och få sina skyddsbehov prövade. Organisationen framhåller också att utredningen helt saknar en analys av denna risk och hur Sverige skall kunna upprätthålla sina förpliktelser i enlighet med FN:s flyktingkonvention och principen om non refoulement. SAS anser att det är statens ansvar att se till att den beslutade invandringspolitiken efterlevs.

Regeringen bemöter inte remissinstansernas kritik på ett seriöst sätt utan framför endast några dunkla nonsensresonemang. Det framgår inte heller av förslaget hur det skulle ha varit verksamt för att förebygga terrorattentat. Terrorister torde vara försedda med resehandlingar som inte avslöjas vid en kontroll av tranportföretaget. Ännu svårare är det att förstå hur förslaget skulle ha kunnat förebygga terrorattentatet i London som utfördes av brittiska medborgare, även om de hade utländskt ursprung.

Stockholm den 5 april 2006

Ulla Hoffmann (v)

Kalle Larsson (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-04-05 Bordläggning: 2006-04-06 Hänvisning: 2006-04-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)